Meteorologie

Meteorologie aneb jak měříme počasí

Profesionální (synoptická) meteorologická stanice na Lysé hoře
Obr 1. Profesionální (synoptická) meteorologická stanice na Lysé hoře
 
 

Úvod

V úvodu tohoto popisu si dovolím uvézt několik definicí, kde bude shrnuto, čím se bude následující text zabývat.
 
Meteorologie je v obecném smyslu věda o zemské atmosféře, o jejím složení, vlastnostech, dějích a jevech v ní probíhajících, a to včetně vazeb s ostatními geosférami (hydrosférou, litosférou, kryosférou, biosférou apod.), s heliofyzikou a dalšími kosmickými vlivy. V současné době se někdy v užším smyslu ztotožňuje s fyzikou atmosféry, v širším smyslu pak zahrnuje též klimatologii, biometeorologii, chemii atmosféry apod. Někteří autoři zužují oblast působnosti meteorologie na část atmosféry Země do výšky ca 100 km, tj. na tzv. homosféru nebo turbosféru, zatímco pro vyšší hladiny považují tzv. fyziku vysoké atmosféry za samostatnou disciplínu. Název meteorologie pochází ze 4. stol. př. n. l., kdy se ve starořečtině pojmem „meteora" rozuměly všechny věci ve vzduchu. Nejstarším meteorologickým pojednáním je Aristotelova Meteorologica, v níž se však tematického pole dnešní meteorologie dotýká jen asi třetina spisu. Počátek rozvoje meteorologie jako vědní disciplíny se však obvykle klade do 1. poloviny 17. století, kdy byly vynalezeny přístroje umožňující měření tlaku a teploty vzduchu, čímž začalo období meteorologických měření a postupného hromadění empirických poznatků o reálné atmosféře Země.
Meteorologie dnes představuje rozsáhlý vědní obor se širokým praktickým uplatněním. K základním meteorologickým disciplínám patří např. dynamická meteorologie, synoptická meteorologie, fyzika oblaků a srážek, atmosférická optika, akustika a elektřina, klimatologie, atmosférická chemie a radioaktivita, meteorologické přístroje a metody pozorování, včetně distančních metod meteorologických měření a interpretace jejich výsledků (družicová a radiolokační meteorologie) nebo hydrometeorologie, představující důležitou mezní oblast ve vztahu k hydrologii. S meteorologií je dnes úzce spojena rozsáhlá problematika znečištění ovzduší antropogenními příměsemi. Ze směrů aplikované meteorologie má značný význam např. zemědělská meteorologie, letecká a námořní meteorologie, významné meteorologické aplikace se dotýkají mj. pozemní dopravy, energetiky, stavebnictví, environmentální problematiky nebo tzv. krizového managementu. Podstatnou a z hlediska vědomí veřejnosti nejznámější aplikační oblast meteorologie představuje předpověď počasí. Pokud jde o měřítko studovaných jevů, rozlišujeme makrometeorologii, mezometeorologii a mikrometeorologii. Meteorologickou službu a výzkum v celozemském měřítku organizuje a odborně řídí Světová meteorologická organizace se sídlem v Ženevě. Na mezinárodní spolupráci v oblasti meteorologického výzkumu se též významně podílí Mezinárodní sdružení pro meteorologii a atmosférické vědy.    
 
Počasí je stav atmosféry charakterizovaný souhrnem hodnot všech meteorologických prvků a atmosférickými jevy v určitém místě a čase. Počasím se zpravidla rozumí okamžitý stav atmosféry, někdy též změny (průběh) meteorologických prvků a jevů v určitém krátkém časovém intervalu (řádově minuty nebo hodiny). Počasí se charakterizuje souborem okamžitých nebo krátkodobě průměrovaných hodnot, zvláště teploty vzduchu, oblačnosti nebo slunečního svitu, směru a rychlosti větru a atmosférických srážek. Počasí je v podstatě vázáno na troposféru, nad níž se již většinou nevytvářejí oblaky, hydrometeory, bouřky apod. Pro počasí je charakteristická velká časová a prostorová proměnlivost. Počasí ve smyslu této definice je neopakovatelné; počasí ale mohou být podobná a lze je shrnovat do typů počasí. 
 
Klima nebo také podnebí je dlouhodobý charakteristický režim počasí na Zemi nebo její části, daný variabilitou stavů klimatického systému. Studiem klimatu se zabývá klimatologie. Geneze klimatu je podmíněna společným působením klimatických faktorů a klimatických zpětných vazeb. Klima se projevuje v hodnotách klimatických prvků, přičemž je jedinečným znakem Země jako celku i každého místa na Zemi. Proces kategorizace klimatu vymezuje různá prostorová měřítka, v nichž pomocí klasifikace klimatu rozlišujeme klimatické typy, uspořádané do klimatických pásem. Jejich tvar je podmíněn zonalitou klimatu, která je narušována především rozdíly v kontinentalitě klimatu. Na většině míst je podstatným znakem sezonalita klimatu. Klima podmiňuje ráz a klimatický potenciál krajiny, přičemž značnou roli hraje humidita klimatu. Dynamika klimatických faktorů, především všeobecné cirkulace atmosféry, způsobuje kolísání klimatu; projevující se mj. v klimatických oscilacích. K eliminaci krátkodobých výkyvů je klima hodnoceno pomocí klimatologických normálů. Jednosměrné změny působení klimatických faktorů vedou ke změnám klimatu, k nimž přispívá i člověk antropogenní změnou klimatu. 
 
Klimatologie je věda o podnebí neboli klimatu, studující dlouhodobé aspekty a celkové účinky meteorologických procesů probíhajících na Zemi. Vzhledem k tomu, že meteorologické děje probíhají v konkrétních podmínkách Země a jsou tudíž modifikovány geografickými faktory, označil K. Knoch (1930) klimatologii za regionální meteorologii. Z tohoto hlediska stojí klimatologie na rozhraní geofyzikálních a geografických disciplín. K hlavním úkolům klimatologie patří: a) studium utváření podnebí na Zemi jako planetě i v jejích jednotlivých částech, tj. studium klimatogenetických procesů; b) popis a objasnění podnebných zvláštností oblastí Země od velikosti kontinentů a oceánů až po nejmenší měřítka; c) třídění neboli klasifikace podnebí a vymezování klimatických oblastí, tj. klimatologická rajonizace (regionalizace); d) studium podnebí v dobách historických a geologických, kolísání podnebí a klimatických změn, které směřuje i k pokusům o předpověď změn podnebí, v poslední době s využitím matematických modelů podnebí. Klimatologie ve svém vývoji prošla od původně popisného zaměření do stadia analytického s širokým praktickým uplatněním. Z různých hledisek se dělí na klimatologii obecnou a regionální, teoretickou a aplikovanou, podle měřítka podnebí na makroklimatologii, mezoklimatologii, popř. topoklimatologii a na mikroklimatologii. Podle metodického přístupu hovoříme např. o klimatologii klasické, dynamické, synoptické, komplexní. Popisem podnebí se zabývá klimatografie. Viz též bioklimatologie, dendroklimatologie, paleoklimatologie, kategorizace podnebí.
 
Ve světě je řada profesionálních institucí, které se počasím, podnebím nebo klimatem zabývají. V Česku je to národní meteorologická služba, armáda ČR, vysoké školy, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Ústav Geoniky, CzechGlobe (Centrum výzkumu globální změny AV ČR), podniky Povodí a další. 
 
Mimo tyto instituce existuje několik občanských sdružení zabývající se meteorologii, jako např. Amateur Stormchasing Society (Meteorologické fórum skupiny pozorovatelů konvektivních bouří,..) a velké množství fandů a zájemců o meteorologii, kteří se sdružují v různých meteorologických a klimatologických diskusních fórech, sami si měří a zaznamenávají počasí. Je naprosto jasné, že počasí a podnebí téměř každodenně ovlivňuje velkou část lidstva a ovlivňuje jejich chování a aktivity. 
Měření počasí je základem pro předpovědi počasí, které nejznámějším produktem Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tento ústav je garantem řady činností v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie a čistoty ovzduší v České republice. ČHMÚ je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí. Až na některé výjimky bude další text věnován činnosti a struktuře ČHMÚ v souvislosti s meteorologií a klimatologií, staniční síti, meteorologickým přístrojům, historii měření a pozorování, metodice měření, meteorologickým datům (vznik, přenos dat, zpracování, archivace a jejich prezentace).
 
 

ČHMÚ

Předmět činnosti ČHMÚ:
 • racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby,
 • zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě s využíváním telekomunikačních sítí (státní pozorovací sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování,
 • odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování,
 • vytvářet a spravovat databáze, 
 • provádět a koordinovat vědeckou a výzkumnou činnost ČHMÚ, 
 • poskytovat předpovědi a výstrahy.
 
Úsek meteorologie a klimatologie 
Úsek meteorologie a klimatologie (ÚMK) Českého hydrometeorologického ústavu je zodpovědný za měření, ukládání, vyhodnocování a archivaci meteorologických prvků, jevů a informací popisujících stav a vývoj atmosféry ve spodní troposféře. 
 
Zabezpečuje příjem družicových informací ze stacionárních (EUMETSAT) i polárních (NOAA) meteorologických družic, provozuje dva srážkoměrné radary (CZ-RAD), provádí základní zpracování bleskových dat (LDS) a na sondážní stanici Praha-Libuš vypouští 3x denně meteorologický balón. Přízemní měření a pozorování zabezpečuje na profesionálních meteorologických stanicích a observatořích, na leteckých stanicích, na dobrovolných klimatologických stanicích a na stanicích srážkoměrných. Pozorování zajišťujeme i na síti fenologických stanic. Specializovaný pozorovací program má na observatořích Praha-Libuš, Doksany, Temelín a Dukovany. 
 
Úsek meteorologie a klimatologie dále zodpovídá za provoz a rozvoj meteorologické a hydrologické předpovědní a výstražné služby, vývoj a provoz meteorologického modelu ALADIN-CZ, rozvoj klimatologické databáze CLIDATA a za spolupráci s mezinárodními organizacemi EUMETSAT, ECMWF, WMO. 
 
Oddělení numerických předpovědí počasí
je odborným pracovištěm ČHMÚ v oboru numerických předpovědních modelů počasí a modelů disperze radioaktivního znečištění ovzduší.
 
Hlavní úkoly:
 • vývoj a provoz nástrojů numerické předpovědi počasí a jejich aplikace do předpovědní praxe povětrnostní služby; 
 • vývoj numerického předpovědního modelu ALADIN v rámci mezinárodního konsorcia ALADIN a programu Regionální spolupráce pro modelování na omezené oblasti ve střední Evropě (RC LACE - Regional Cooperation for Limited Area modelling in Central Europe); 
 • účast na projektech Evropské pracovní skupiny pro modelování na omezené oblasti (EWGLAM) a Sítě pro krátkodobou numerickou předpověď počasí (SRNWP); 
 • vývoj, údržba a provoz technologické linky modelu ALADIN v ČHMÚ; 
 • vývoj a správa systému pro modelování dálkového šíření radioaktivního znečištění atmosféry TRAKON.
 
Metrologická kalibrační laboratoř
Je akreditována Českým institutem pro akreditaci (dále ČIA) - národním akreditačním orgánem. Kalibrační laboratoř je způsobilá provádět kalibrace v rozsahu uvedeném v Osvědčení o akreditaci vydaném ČIA. Laboratoř tím prokazuje nezávislost a nestrannost vůči prováděným kalibracím a zároveň tím prokazuje kvalitu svých služeb. Zákazník získává od nezávislého zdroje záruku prováděných kalibrací. 
Kalibrace provádí v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a s dokumenty s touto normou souvisejícími. 
 
Solární a ozonová observatoř
je specializovaným pracovištěm ČHMÚ, které provádí dlouhodobý monitoring složek slunečního záření na území ČR, sledování stavu ozonové vrstvy nad střední Evropou a klimatická měření a pozorování pro region městské aglomerace Hradce Králové a okolí. Observatoř plní funkci "Národního střediska pro měření slunečního záření Světové meteorologické organizace a je součástí globální sítě stanic programu GAW (Global Atmosphere Watch). V rámci těchto aktivit se pracoviště účastní také řešení tuzemských i mezinárodních výzkumných a rozvojových projektů.
 
Odbor letecké meteorologie (OLM)
Odbor letecké meteorologie je certifikovaným poskytovatelem meteorologických informací pro civilní letectví v souladu se Společnými požadavky dle nařízení (ES) č.550/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2096/2005. OLM dodává informace pro civilní letectví v souladu s Přílohou č. 3 k Úmluvě o civilním letectví a návazných předpisech ICAO a přispívá tak k bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti leteckého provozu.
 
OLM poskytuje pro civilní letectví zejména:
 • výstražnou službu pro letovou oblast LKAA (Česká republika), 
 • vydává letecké meteorologické zprávy METAR/SPECI a METREPORT/SPECIAL.
 
Letecká meteorologická stanice v Mošnově
Obr 2. Letecká meteorologická stanice v Mošnově
 
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ 
zajišťuje veškeré informační výstupy z oblasti synoptické meteorologie a operativní hydrologie. Dále zabezpečuje výstražnou a informační službu na nebezpečné či limitní jevy a provádí komerční činnost ve výše uvedeném. 
Centrální předpovědní pracoviště bylo vybudováno v roce 1998 za účelem vytvoření integrovaného pracoviště pro činnosti spojené s hydrometeorologickou předpovědní a výstražnou službou. Je součástí systému CPP-RPP (od 1. 1. 1999), kde RPP jsou regionální předpovědní pracoviště na 6 mimopražských pobočkách ČHMÚ v regionech České republiky. 
 
Odbor klimatologie
je zodpovědný za měření, ukládání, vyhodnocování a archivaci meteorologických prvků, jevů a informací popisujících stav a vývoj atmosféry ve spodní troposféře. Metodicky řídí staniční síť klimatologických, srážkoměrných a agrometeorologických (fenologických) stanic na území České republiky. Přízemní měření a pozorování zabezpečuje na dobrovolných klimatologických stanicích, stanicích srážkoměrných a na síti fenologických stanic. Specializovaný pozorovací program má na observatoři Doksany.
Dále zabezpečuje zpracování klimatologických informací, které se územně týkají více poboček ČHMÚ nebo které jsou vyžádány zahraničními partnery. Koordinuje a řeší provozní, výzkumné a vývojové úkoly v rámci ústavních, národních a mezinárodních projektů v oblasti klimatologie, agrometeorologie a fenologie.
Odbor klimatologie dále zodpovídá za provoz a rozvoj klimatologické databáze CLIDATA a za spolupráci se specializovanými mezinárodními organizacemi (ECMWF, WMO).
 
Odbor profesionální staniční sítě
Jednou ze základních a nosných činností Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je získávání meteorologických údajů, hydrologických údajů a údajů o znečištění ovzduší. Plošné rozložení těchto veličin je získáváno měřením a pozorováním různých prvků na mnoha místech České republiky (ČR). Podle odborného zaměření a provozního režimu jsou tato monitorovací místa sdružována do jednotlivých staničních sítí. 
Vedení odboru profesionální staniční sítě (OPSS) spravuje a řídí činnost meteorologických stanic (MS) a observatoří (OBS) obsazených profesionálními meteorologickými pozorovateli, kteří pracují v dvousměnném provozu. Kromě základních fyzikálních vlastností přízemní atmosféry, které jsou měřeny nepřetržitě, jsou na MS a OBS získávány i údaje o znečištění ovzduší, včetně jeho radioaktivity (příkon fotonového dávkového ekvivalentu - PFDE). 
OPSS spravuje v současné době 22 profesionálních meteorologických stanic. Historicky unikátní stanice Praha - Klementinum je ve třech denních klimatologických termínech obsluhována pracovníky MS Praha - Karlov. Observatoře Dukovany a Temelín plní kromě úkolů běžné MS též úkol meteorologického zabezpečení provozu jaderné elektrárny. Oddělení přístrojové techniky zajišťuje údržbu, opravy a výměnu meteorologických přístrojů a zařízení na všech stanicích.
 
Odbor distančních měření a informací
Odbor distančních měření a informací je odborně zaměřen na získávání a zpracování informací o atmosféře a zemském povrchu pomocí systémů dálkového průzkumu, jako jsou meteorologické družice, radiolokátory, radiosondy a detektory bleskových výbojů. Kromě toho provozuje synopticko-klimatologickou stanici Praha-Libuš.
Odbor je rozčleněn na čtyři oddělení, která jsou specializovaná na aerologii, družicovou a radarovou meteorologii a zajištění provozu a údržby techniky.
 
Meteorologický radar Skalky
Obr. 3 Meteorologický radar Skalky
 
 
Polární družice
Obr. 4 Polární družice
 
 
Geostacionární družice
Obr. 5 Geostacionární družice
 
Představením struktury Českého hydrometeorologického ústavu v úseku meteorologie a klimatologie může pozorný čtenář získat obecnou představu o činnosti úseku, ale hlavně získá přehled o hlavních oblastech zájmu meteorologie.
Pro podrobnější informace o náplni činnosti jednotlivých útvarů, přehledu kontaktů na pracovníky a dostupná meteorologická data doporučuji navštívit webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu: www.chmi.cz
 
V dalším textu se primárně budeme zabývat měřením a sledováním počasí, struktuře staniční sítě, meteorologickým přístrojům, historii a současností meteorologických měření na úrovni meteorologických stanic a přístrojů.
 

Historie meteorologických měření

Mimo úplné počátky meteorologických pozorování bude historický přehled primárně věnován především Moravě (střední a severní Moravě a Slezsku).
 
Přehled publikovaných informací o historii meteorologických pozorování zájmového území
První konkrétní zprávy o počasí v českých zemích se v kronikách objevují již od konce 11. století. Záznamy byly sporadické, uváděné na okraj významných politických událostí. Záznamy se většinou týkaly extrémních povětrnostních jevů.
O systematických vizuálních pozorováních na českém území lze hovořit až od třicátých let 16. století pod vlivem zvýšeného zájmu o přírodní vědy v renesančním období. První dobrovolní pozorovatelé začali zaznamenávat denní údaje o počasí na okrajích astronomických ročenek. Nejstarší denní záznamy v českých zemích jsou z období let 1533 až 1545 od Jana z Kunovic, nejvyššího komorníka markrabství moravského. Pozorování se převážně týkají jihovýchodní Moravy a Olomouce. Mezi jinými si dovolíme uvézt knihu autorů Svobody, Vašků a Cílka o vývoji klimatu zemí Koruny české, kde se můžeme dozvědět mnohem více.
Pro rozvoj meteorologie stejně jako pro meteorologická pozorování na severní Moravě nebyly tak příznivé podmínky jako v Českých zemích nebo v Brně. Olomoucká Univerzita byla v roce 1778 přeložena do Brna, v roce 1782 byla sice přestěhována zpět, ale degradována na lyceum. I když v roce 1827 bylo lyceum opět povýšeno na univerzitu, mnohé přírodovědné obory se rušily a meteorologií se zabývali více soukromé osoby, než učenci na univerzitě. Výjimkou byl zcela určitě přírodopisec a profesor olomouckého lycea Josef Gaar, který v Olomouci pozoroval od devadesátých let 18. století. Měřil tlak, teplotu, vlhkost vzduchu a vítr. Měření ovšem nepublikoval. 
K více či méně soustavným meteorologickým měřením napomohla i aktivita Institutu pro krajské lékaře, založeného v roce 1809. Lékaři měli povinnost měřit meteorologické prvky a pozorovat jevy pro poznání vlivu počasí na zdraví člověka. Tyto záznamy však byly často neúplné a kvalita dat značně nízká.
K pravidelným meteorologickým pozorováním se přistoupilo v roce 1815 v Olomouci-Klášterním Hradisku, kde Josef Bayer na vlastní náklady zřídil hvězdárnu a vybavil ji meteorologickými přístroji. V letech 1815–1823 zde probíhalo barometrické pozorování, v roce 1816 také v Jeseníku a v roce 1819 v Opavě, Mimo výše uvedených stanic, Klášterní Hradisko, Jeseník a Opava, existují literární zmínky o stanicích Frýdek (1815), Leskovec nad Moravicí (1821) a Olomouc (1822). 
Pro raná meteorologická pozorování v českých zemích a na Moravě mělo velký vliv, i když v podstatě negativní, zřízení Ústředního ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus, který svým dekretem zřídil císař František Josef I. dne 23. července 1851 ve Vídni. Mnoho zkušených odborníků v oboru meteorologie (např. také ředitel hvězdárny v Klementinu Karel Kreil) bylo přesunuto do Vídně a v českých zemích a na Moravě tak docházelo k úpadku meteorologické staniční sítě, zatímco v Rakousku k obrovskému rozmachu. Postupně sice vznikaly stanice v Bohumíně (1853), Opavě (1857), nebo v Těšíně (1858), ale tempo růstu počtu stanic byl oproti Rakousku minimální. 
 
Nejstarší dostupný výkaz pravidelných klimatologických pozorování z roku 1857 z Opavy
Obr. 6 Nejstarší dostupný výkaz pravidelných klimatologických pozorování z roku 1857 z Opavy
 
V druhé polovině 19. století se meteorologickými pozorováními a měřeními zabývaly různé přírodovědecké spolky, statkáři a majitelé lesů. Jako reakce na zřízení Ústředního ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus byl v roce 1861 v Brně založen Přírodovědecký (Přírodozpytný) spolek, jehož cílem bylo obnovit a rozšířit meteorologická pozorování na Moravě. Mnoho členů tohoto spolku bylo dříve členy přírodovědné sekce Zemědělské společnosti. Členem této společnosti byl také zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, který se velkou měrou zasadil o rozvoj meteorologických pozorování na Moravě. Na jeho popud byly postupně zakládány stanice ve Sklenově-Hukvaldech (1862), Šumperku-Temenici (1865), nebo v Hranicích (1865). Zakládaly se i další stanice, jako např. v Bernarticích (1868), Ostravici (1872) a Přerově (1874). V roce 1877 také fungovala školní meteorologická stanice v zemědělské škole v Novém Jičíně. Některé stanice (např. Přerov) zasílaly napozorovaná data jak přírodovědeckému spolku, tak Ústřednímu ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus do Vídně.
V roce 1875 byla z podobných důvodů jako Přírodovědecký spolek, ale také jako reakce na zlé zkušenosti z předchozích pustošivých povodní a katastrofálního sucha, založena v Praze Hydrografická komise pro království České. Její ombrometrická sekce v čele s profesorem Františkem Josefem Studničkou založila srážkoměrnou síť v Čechách a měla jistě vliv také na rozšiřování počtu stanic na Moravě.
Počet meteorologických stanic na Moravě se od počátku pravidelného meteorologického měření do současnosti výrazně měnil. V roce 1882 bylo na Moravě 29 stanic, v roce 1881 146 stanic a v roce 1883 již 203 stanic. V roce 1893 byla založena C.k. ústřední hydrografická kancelář při Ministerstvu vnitra ve Vídni. Ta byla podle Organizačního statutu hydrografické služby v Rakousku z roku 1894 nejvyšším výkonným orgánem s funkcí řídící, metodickou, posudkovou a publikační, zatímco hydrologickým měřením, průzkumem i předpovědní službou se měla zabývat hydrografická oddělení zřízená při stavebních odborech zemských úřadů, v českých zemích tedy v Praze (pro povodí Labe), Brně (pro povodí Moravy) a Opavě (pro povodí Odry). Založení hydrografických oddělení sebou přineslo rozvoj zejména srážkoměrné pozorovací sítě. V roce 1895 tak na Moravě pozorovalo již 297 stanic. 
 
 
Sídlo Státního ústavu meteorologického v roce 1920 (budova Karlovy Univerzity na Karlově)
Obr. 7 Sídlo Státního ústavu meteorologického v roce 1920 (budova Karlovy Univerzity na Karlově)
 
K výraznému úpadku počtu stanic došlo za první světové války, kdy počet srážkoměrných stanic klesl na 180. Po vzniku Československé republiky (dále jen ČSR) přešla organizace klimatické staniční sítě do zemských rukou. Výnosem ministerského rady zde 14. ledna 1920 byl zřízen Státní ústav meteorologický (dále jen SÚM). Jedním z hlavních úkolů ústavu se stalo shromažďování a vědecké zpracování meteorologických pozorování z území ČSR. Těžiště pozorování mělo být na observatořích a stanicích I. a II. řádu (rozdíl ve způsobu pozorování a předávání zpráv do pražského ústředí). Počet srážkoměrných stanic na Moravě dosáhl počtu 440.
 
Mapa stanic Státního ústavu meteorologického z roku 1919
Obr. 8 Mapa stanic Státního ústavu meteorologického z roku 1919
 
Meteorologické stanice v síti SÚM se dělily podle mezinárodního třídění na observatoře a stanice 4 řádů. Observatoře kromě toho, že pozorovaly všechny meteorologické prvky a jevy byly vybaveny samozápisnými přístroji a řídili je odborníci provádějící zvláštní vědecké práce a speciální pozorování.
Stanice I. Řádu měřily a pozorovaly všechny meteorologické prvky a jevy a byly vybaveny nejméně dvěma registračními přístroji. Měly předávat zprávy čtyřikrát denně telegraficky nebo telefonicky.
Stanice II. řádu měřily a pozorovaly všechny meteorologické prvky a jevy a byly vybaveny nejvýše jedním registračním přístrojem. Interně bylo rozlišení na stanice II.a), které měly rtuťový tlakoměr, na rozdíl od stanic II.b). Stanice měly posílat zprávy poštou jednou měsíčně.
Stanice III. řádu měřily většinou teplotu vzduchu a úhrn srážek.
Stanice IV. řádu měřily pouze úhrn srážek.
Všechny stanice, kromě srážkoměrných, konaly pozorování v klimatických termínech 7, 14 a 21 hod. místního času, což odstranilo nejednotnost ze staršího období. Srážkoměrné stanice pozorovaly v 7 hod. Stanice IV. řádu zřizoval a vedl Státní ústav hydrologický.
Stanice III. řádu mimo srážek a termínových teplot ještě směr a rychlost větru. Stanice IV. řádu (ombrometrické, dešťoměrné) někdy měřily také teplotu vzduchu. Bouřkové stanice pozorovaly a hlásily bouřky a krupobití.
Vývoj meteorologických pozorování za první republiky byl komplikovaný a nejednotný. V roce 1928 bylo Čechách a na Moravě 144 stanic v síti SÚM a přibližně stejné množství stanic v síti Státního ústavu bioklimatologického. V síti Státního ústavu hydrologického bylo v činnosti 1855 stanic (většinou III. a IV. řádu). Pozorovatelé často pracovali pro více ústavů najednou.
SÚM zavedl dále kategorii stanic „bez řádu“, tzv. deníkové stanice, které měly psát pouze kroniku počasí a nemusely pozorovat v klimatologických termínech. Stanice poskytovaly cenné informace pro klimatologické dotazy. Stanice postupně zanikly z důvodu obtížnosti při hledání meteorologických pozorovatelů. Pozorovatelé pravidelně pozorující byli skromně honorováni (150–200 Kč ročně), pozorovatelé deníkových stanic pozorovali zdarma. 
 
Meteorologické budky (vlevo plechová, vpravo dřevěná)
Obr. 9 Meteorologické budky (vlevo plechová, vpravo dřevěná)
 
Hydrologický ústav, který rovněž zahájil svou činnost v roce 1920, se rozhodujícím způsobem podílel na pozorování atmosférických srážek a na jejich vyhodnocení. V roce 1921 měřilo pro tento ústav v ČSR 1625 stanic, v roce 1934 2605 stanic, z toho 2035 stanic hydrologické služby, 211 stanic meteorologické služby, 333 agrometeorologické služby a 26 vojenských leteckých stanic. Na jednu stanici průměrně připadala plocha 54 km čtverečních (jedna z nejhustších sítí v Evropě). Po roce 1934 počet stanic z úsporných důvodů klesal. Více než 500 stanic zjišťovalo i výšku sněhové pokrývky, vodní hodnotu sněhu a hloubku promrzání půdy. V roce 1938 měřilo již 2228 stanic (185 z nich bylo vybaveno ombrografy). Pro hydrologický ústav se zpočátku měřila asi na 450 stanicích i teplota vzduchu (stanice III. řádu), což bylo později přenecháno SÚM.
Bioklimatologický ústav měl v roce 1922 asi 35 stanic, které poskytovaly i meteorologické údaje. Koncem roku 1936 bylo na území Čech a Moravy 193 agrometeorologických stanic. Kvalita pozorování těchto stanic byla nízká, což zabraňovalo jejich používání pro klimatologické účely. Agrometeorologické stanice se členily do řádu obdobně jako stanice meteorologické služby. Mimo běžných meteorologických prvků pozorovaly i teplotu půdy do hloubky 2 m, promrzání půdy, výpar z vodní hladiny ve stínu (Wildův výparoměr), námrazky a fenologická pozorování.
Politická situace po Mnichovské dohodě v roce 1938 se promítla také do stavu meteorologické staniční sítě. Napozorované archivní materiály musely být odevzdány těm meteorologickým službám, kterým dané území náleželo. Během druhé světové války se část materiálu ztratila a po skončení války tak již nemohla být plnohodnotně navrácena československé hydrometeorologické službě.
 
 
Současná podoba meteorologické stanice v Klementinu
Obr. 10 Současná podoba meteorologické stanice v Klementinu
 
Po roce 1945 byla velká snaha o obnovení staniční sítě, která plně přešla do působnosti SÚM. Od roku 1947 je Československo členem WMO (připojilo se jako 17. stát). Členství mělo vliv především na metody pozorování. Na počátku 50. let rostl počet stanic velmi živelně. Po vzniku Hydrometeorologického ústavu v roce 1954 se tento počet více méně ustálil. Po reorganizaci staniční sítě na počátku 60. let klesl počet srážkoměrných stanic na Moravě na 300. Tato optimalizace staniční sítě vedla především ke značnému zmenšení počtu klimatologických stanic, označených jako doplňkové. Snahou ústavu bylo ve staniční síti zaměstnávat co nejvíce profesionálních pozorovatelů. Dále docházelo ke zrušení některých stanic v blízkém výskytu u sebe, na druhé straně bylo na některých místech zahájeno pozorování, kde dosud nebylo prováděno. Nepodařilo se s odstupem času nalézt podklady, které by ozřejmily, podle jakých zásad se postupovalo. Tímto opatřením bylo např. přerušeno dlouhodobé pozorování v Přerově. Byly rovněž zrušeny tzv. stanice III. třídy (řádu), tedy srážkoměrné stanice, které zároveň měřily teplotu vzduchu. Rozsah činnosti srážkoměrných stanic byl od té doby omezen na měření srážek, sněhu, sněhové pokrývky, vodní hodnoty sněhové pokrývky a sledování meteorologických jevů.
V šedesátých letech byly stanice spravovány centrálně. Pobočky přebíraly stanice postupně, jak byly zřizovány či rozšiřována jejich činnost. Hranice územní působnosti poboček byly stanoveny podle hydrologických kritérii a byly několikrát měněny. 
K dalším úpravám v dobrovolnické staniční síti došlo okolo roku 1980, kdy řada srážkoměrných stanic ukončila svou činnost v souvislosti s řešením podnikového úkolu „Optimalizace pozorovacích sítí ČHMÚ“. Po této optimalizaci je počet meteorologických stanic i počet jednotlivých typů stanic přibližně stejný jako dnes.
 
Zdroje současných a historických meteorologických dat
Základním zdrojem dat jsou originální výkazy (duplikáty nebo kopie) měsíčních výkazů pozorování, nebo nově v posledních patnácti letech digitální data ze stanic. Nejsme schopni to přesně určit, ale odhadem pochází 95% všech meteorologických dat v databázi CLIDATA v pobočce Ostrava z těchto výkazů. 
Druhou velkou skupinou zdrojů jsou různé meteorologické ročenky. Mimo historických dat a informací o pozorování je v ročenkách velké množství zajímavých informací, nejen pro území severní Moravy a Slezska (které nás nejvíce zajímaly), tak z území Moravy, Čech, Polska i Slovenska. Nejstarší ročenky přinášejí také informace o počátku pozorování v různých lokalitách, o vývoji počtu stanic, měřících přístrojů, termínů pozorování, atd. Za posledních více než 150 let prodělala střední Evropa bouřlivý kulturní a politický vývoj, což je také v ročence nepřímo zaznamenáno. Data z území severní Moravy a Slezska a jejich nejbližšího okolí jsou v různých obdobích obsaženy ve „vídeňských“ (rakouských), uherských, pruských, německých, polských, českých a slovenských ročenkách. V minulých dobách byly hlavním zdrojem klimatologických dat, zpravidla se vyznačovaly velmi kvalitním zpracováním, jednotnou strukturou a přinášely velké množství informací. Ve druhé polovině 20. století se většina meteorologických ročenek v regionu střední Evropy přestala vydávat. Těžko říct zda tím hlavním důvodem byl spíše pokles jejich významu nebo obrovská náročnost při jejich zpracování. 
Třetí skupinou dat jsou data z mezinárodní výměny. Ta je zpravidla uskutečňována v rámci příhraniční spolupráce mezi jednotlivými státy v okolí ČR a jejich meteorologickými službami.
 
Meteorologické a jiné ročenky
Ročenky Centrálního úřadu pro meteorologii a zemský magnetismus v letech 1848–1920
Zprávy meteorologické komise přírodozpytného spolku v Brně v letech 1879–1911
Německé (Pruské) ročenky v letech 1885–1944  
Hydrologické zprávy povodí Odry a Moravy v letech 1895–1920
Ročenky povětrnostních pozorování meteorologických stanic za období 1916–1977
Polské ročenky v letech 1919–1964
Ročenky ovzdušných srážek na meteorologických stanicích za období 1921–1978
Měsíční hydrologické zprávy za období 1922–1939
 
Meteorologická ročenka Rakouska-Uherska z roku 1848 a 1849
Obr. 11 Meteorologická ročenka Rakouska-Uherska z roku 1848 a 1849
 
Návody pro pozorovatele meteorologických stanic
Jednou ze základních pomůcek meteorologického pozorovatele a základním vybavení každé stanice je návod pro pozorovatele. 
Návody pro pozorovatele na obsluhu meteorologických stanic, tak jako staniční síť, meteorologické přístroje a metody pozorování, se postupně vyvíjely a zdokonalovaly, ale to podstatné bylo vytvořeno a sepsáno téměř před 100 lety a řada pravidel o pozorování je platná do dnešních dnů.
 
V ročenkách Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus (Geodynamik) Wien a Königlich Preussichen Meteorologischen Institut Berlin (meteorologické ročenky Rakouska-Uherska dostupné v ČHMÚ za období let 1848–1920 a německé (pruské) ročenky dostupné z let 1885–1924) lze nalézt velké množství obrázků a schémat jednotlivých meteorologických přístrojů, včetně podrobného popisu konstrukce a obsluhy.
Jedním z první česky psaných návodů byl Návod ku pozorování teploty vzduchu, směru a síly větru jakož i atmosférických srážek. Tento návod byl výtah z obšírného díla Dr. C. Jelinka výše uvedeného, měl 6 stran formátu A5, v češtině a nebyl datován. Byl to návod pro staniční síť Meteorologické komise Přírodospytného (přírodovýzkumného) spolku v Brně, který byl založen v roce 1861 Spolek vydával ročenky Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in Brünn 1879–1911).
Návod k meteorologickým pozorováním. Tento návod A. Gregora vydaný v roce 1920 Státním ústavem meteorologickým (SÚM) byl základním metodickým dokumentem meteorologické staniční sítě (SÚM, Hydrometeorologický ústav (dále jen HMÚ) a Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ)). Měl 34 stran formátu A4 a obsahoval předmluva a roztřídění stanic, podmínky zřízení meteorologické stanice, pozorovací přístroje, pozorování, která se mohou konati i bez přístrojů, zapisování meteorologických pozorování, bouřky, přepočítací tabulka tlaku a nárys větší dřevěné budky. Je to nejpodstatnější dílo, ze kterého vycházely všechny další návody na pozorování.
 
První návod pro pozorovatel nové vzniklého Státního ústavu meteorologického v roce 1920
Obr. 12. První návod pro pozorovatel nové vzniklého Státního ústavu meteorologického v roce 1920
 
Stručný návod k povětrnostním pozorováním v síti Státního ústavu meteorologického. Návod A. Gregora z roku 1927, vydaný SÚM přináší na 37 stranách formátu A5 všeobecné pokyny, popis tlaku a teploty vzduchu (také maximální a minimální), vlhkého teploměru, vlasového vlhkoměru, oblačnosti a povětrnostní symboly, poznámky o průběhu počasí, bouřky, vítr, srážky a statistiku.
Návod ku samopisným přístrojům meteorologických stanic I. řádu. Publikace, kterou napsal Dr. F. Kocourek v roce 1931. Na 35 stranách formátu A5 jsou podrobně popsány samopisné (jinak registrační, nebo autografické) přístroje: barograf, termograf, hygrograf a heliograf.
Všeobecné pokyny v návodu řeší zacházení se samopisnými přístroji, opravu hodnot samopisných přístrojů podle hlavních přístrojů, zásady pravidelné udržování čistoty přístrojů pokyny pro zasílání poškozených nebo porouchaných přístrojů SÚM, směrnice pro manipulaci a zasílání pásek a nastavení místního času u registračních přístrojů.
Meteorologické staniční přístroje. Sepsal RNDr. F. Kocourek v roce 1954. Publikace má 96 stran, formát A5. Tato publikace má poskytnout orgánům konajícím povětrnostní službu informace o meteorologických přístrojích, kterých se u nás používá při normálním staničním provozu. Publikace je členěna kapitoly podle jednotlivých typů přístrojů. U každého přístroje je popsán jeho princip a konstrukce, používání přístroje a nejčastější poruchy. Podrobně je popsána obsluha a údržba zejména u registračních přístrojů. Publikace obsahuje fotografie přístrojů nebo jejich schéma.
Návod pro pozorovatele povětrnostních stanic meteorologické služby v ČSR. Autoři P. Hrubeš a F. Kocourek vydali v roce 1955 tuto publikaci, která má 160 stran, formátu A5.
Návod má strukturu a obsah tak jak ji známe z posledních 50 let. Standardem je klasická (anglická) dřevěná meteorologická budka (kótovaný náčrt pro výrobu je přiložen k návodu), je uveden popis ochranné stříšky pro staniční teploměr (dřevěná), popis plechové ochranné budka pro stanice III. řádu a např. Sixův teploměr se užívá jen jako pomocný.
Návod pro pozorovatele meteorologických stanic a Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic sepsala Natalie Slabá v roce 1972. Nově popis univerzálního anemografu, anemoindikátoru a výparoměru GGI 3000, rychlost větru v m/s, dříve ve stupních Beauforta. 
Návod pro pozorovatele meteorologických stanic a Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic vydal J. Fišák v roce 1994. Návod obsahuje popis klasických meteorologických přístrojů, včetně registračních. Vazba návodu je ve formě kroužkového diáře, to umožňuje snadnou výměnu listů v případě potřeby.
Zatím poslední vydané a doposud platné jsou Návod pro pozorovatele meteorologických stanic, Návod pro pozorovatele automatizovaných meteorologických stanic a Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic, které sepsali v roce 2003 D. Židek a P. Lipina. 
 

Metodika měření a struktura staniční sítě v současné době

Umístění stanice, měrný pozemek
Většina meteorologických měření a pozorování se provádí na měrném pozemku stanice. Jeho poloha a stav podstatně ovlivňují kvalitu výsledků meteorologických pozorování.
 

Při výběru a posuzování vhodnosti pozemku by měly být dodrženy následující zásady:

 • vybrané místo by mělo být reprezentativní pro zájmovou oblast,
 • měrný pozemek by neměl být v bezprostřední blízkosti velkých staveb, vysokých stromů a podobných překážek,
 • doporučené rozměry pozemku pro umístění základní klimatologické stanice jsou minimálně 20x20 m, pro srážkoměrnou stanici postačí i přiměřeně menší plocha,
 • je-li stanice umístěna v zástavbě, okolí by mělo být dostatečně otevřené a vzdálenosti všech překážek od středu pozemku by měly nejméně čtyřikrát převyšovat jejich vlastní výšku, ve vzdálenosti 25 m od středu pozemku by neměla být překážka vyšší než 2 m,
 • celý pozemek by měl mít povrch rovný, bez větších jam a nerovností, pokrytý nízkým trávníkem (nepřípustné je jakékoliv dláždění, betonový či asfaltový povrch),
 • trávník je nutno pravidelně sekat, výšku trávy je třeba udržovat ve výšce kolem 5 cm, v žádném případě by neměla její výška přesáhnout 20 cm (posečenou trávu je nutno z pozemku odklidit, její sušení na pozemku není přípustné),
 • před příchodem zimy je zapotřebí pozemek upravit, trávu posekat a odklidit,
 • pro zajištění nerušeného přírodního stavu pozemku je nutno se po něm pohybovat po přístupových cestičkách, které by měly vést ke všem přístrojům a měrným zařízením (maximální šířka cestiček 40 cm, přírodní povrch, tj. vyšlapaná pěšina, udusaný štěrk nebo písek, zatravňovací dlažba),
 • v zimním období je nutno zachovávat na pozemku původní stav sněhové pokrývky, výjimka se připouští, vzniknou-li kolem meteorologického přístrojového vybavení závěje přesahující průměrnou výšku sněhové pokrývky v okolí.
 
Schéma meteorologického pozemku
Obr. 13 Schéma meteorologického pozemku
 
Světový, středoevropský a místní střední sluneční čas
V současné době se používá pro koordinaci vědeckých a technických činností jako světový čas UTC - Universal Time Coordinated (koordinovaný světový čas) - nahradil v roce 1986 dříve užívaný GMT - Greenwich Mean Time (Greenwichský čas).
Středoevropský čas SEČ je střední sluneční čas středoevropského poledníku (15 stupňů východně od Greenwiche), středoevropský čas se stanovuje následovně: SEČ = UTC + 1 hodina. Tento čas je používán v našem občanském životě a v současné době platí ve většině evropských států. V letním období je ve většině států Evropy zaváděn středoevropský letní čas SELČ, SELČ = UTC + 2 hodiny. Letní čas začíná zpravidla poslední březnovou nedělí a končí poslední říjnovou nedělí.
Místní střední sluneční čas (MSSČ) je dán místním poledníkem, tzn., že na jednom poledníku je na všech zeměpisných šířkách stejný místní střední sluneční čas. Jak bylo výše uvedeno, ve střední Evropě (v České republice), se používá středoevropský čas, tedy konkrétně střední sluneční čas 15. poledníku východní délky. Místní střední sluneční čas v libovolném bodě na našem území se stanoví opravou tohoto středoevropského času. Korekce činí 4 minuty na 1° zeměpisné délky, přičemž pro stanice ležící na východ od 15. poledníku se provádí odečet od SEČ, pro stanice ležící na západ se příslušný počet minut k SEČ přičítá. Stejně se postupuje i v období platnosti středoevropského letního času (SELČ).  
 
Mapa klimatologických stanic ČHMÚ v roce 2013
Obr. 14 Mapa klimatologických stanic ČHMÚ v roce 2013
 
Členění meteorologických stanic
 
Meteorologické stanice je možno obecně rozdělit následovně:
 • synoptické meteorologické stanice,
 • dobrovolnické klimatologické stanice.
 
Mapa srážkoměrných stanic ČHMÚ v roce 2013
Obr. 15 Mapa srážkoměrných stanic ČHMÚ v roce 2013
 
Stanice synoptické jsou obsluhovány zaměstnanci ČHMÚ. Pozorovatel stanice průběžně pozoruje, měří a zaznamenává meteorologické prvky, jevy, jejich druh, intenzitu a časový výskyt. 
Pozorovací program těchto stanic je nejrozsáhlejší, měření meteorologických prvků je prováděno kontinuálně a operativní poskytování dat a speciálních zpráv je zpravidla v hodinových intervalech, doplněných o desetiminutová měření.
Kromě toho stanice měří třikrát denně v tzv. klimatologických termínech všechny základní meteorologické prvky stejně jako klimatologická základní stanice. Pozorovací program stanice dále obsahuje měření množství spadlých srážek, výšky sněhové pokrývky a její vodní hodnoty v klimatologickém termínu 07 hodin.
Náplň činnosti jednotlivých stanic je dán provozním řádem, který je vypracován pro každou z nich zcela konkrétně.
Hlavním cílem sítě synoptických stanic je pravidelné získávání současného obrazu počasí na velkém území (polokoule, celá zeměkoule), proto se měření a pozorování provádějí na všech stanicích ve stejný časový okamžik. Řídící pro synoptická pozorování je světový čas, měření se provádí každou celou hodinu. Jednotlivé termíny se od sebe odlišují rozsahem sledovaných meteorologických prvků.
Kromě výše uvedeného pozorovacího programu pracují synoptické stanice jako klimatologické základní stanice.
 
Synoptické stanice se člení na:
 • profesionální meteorologické stanice, 
 • observatoře,
 • letecké meteorologické stanice.
 
Profesionální meteorologické stanice jsou stanice, které nejvíce odpovídají výše uvedenému popisu a jsou základní, páteřní sítí meteorologických pozorování v Česku. Dříve v hlavních (0, 6, 12, 18 hod. UTC) a vedlejších (3, 9, 15, 21 hod. UTC) synoptických termínech pozorování předávali základní meteorologické zpravodajství pro potřeby ČHMÚ (zejména předpovědi počasí, letecký provoz a výstražná služba) a do mezinárodní výměny prostřednictvím zprávy SYNOP. Dnes v době automatizace měření je toto zpravodajství vytvářeno každou hodinu. V současné době (rok 2013) je většina měření na těchto stanicích automatizována a měření se znamenávají a archivují v 10minutových intervalech.
 
Observatoře vykonávají vše jako základní, výše uvedené, profesionální stanice a náplň její činnosti je rozšířen o některé další činnosti (např. solární a ozonová observatoř v Hradci Králové, observatoř Doksany je specializována v oblasti fenologie a agrometeorologie, observatoř Tušimice na problematiku znečištění ovzduší, observatoře při jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, ...)
 
Letecké meteorologické stanice vytváření mimo standardní činnosti profesionální meteorologické stanice, speciální letecké měření a zpravodajství, vč. meteorologického zabezpečení leteckého provozu.
 
Mimo synoptických stanic ČHMÚ je v Česku v provozu okolo 8 vojenských synoptických stanic a 2 synoptické stanice ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (Milešovka a Kopisty), které mají standardní provoz a poskytují velmi podobná data a služby jako stanice ČHMÚ.
 
Dobrovolnické klimatologické stanice
Tyto stanice jsou obecně obsluhovány dobrovolnými spolupracovníky ČHMÚ. Pozorovatel stanice zajišťuje měření základních meteorologických prvků a sleduje a zaznamenává meteorologické jevy, jejich druh, intenzitu a časový výskyt.
 
Klimatologické stanice se dělí:
 • základní klimatologické stanice,
 • stanice srážkoměrné.
 
Základní klimatologické stanice
Měření a pozorování všech základních meteorologických prvků se provádí třikrát denně v tzv. klimatologických termínech. Kromě toho stanice měří množství spadlých srážek, výšku sněhové pokrývky a její vodní hodnotu v klimatologickém termínu 07 hodin. 
Vzhledem k faktu, že většina meteorologických prvků se mění v průběhu dne v závislosti na poloze Slunce na obloze, provádí se pravidelná měření a pozorování pro účely klimatologie v klimatických termínech, které se označují jako termíny 07, 14 a 21 hodin místního středního slunečního času v době platnosti SEČ, v době platnosti SELČ se tyto termíny posouvají o hodinu, tzn. místní střední sluneční čas (MSSČ) + 1 hodina. 
 
Srážkoměrné stanice
Stanice jsou obecně obsluhovány dobrovolnými spolupracovníky ČHMÚ. Pozorovatel stanice průběžně sleduje a zaznamenává meteorologické jevy, jejich druh, intenzitu a časový výskyt. 
Pozorovací program stanice obsahuje měření množství spadlých srážek, výšky sněhové pokrývky a její vodní hodnoty v klimatologickém termínu 07 hodin.
 
Všechny uvedené druhy stanic mohou být, v závislosti na vybavení přístrojovou technikou, dvojího druhu.
 
Manuální stanice (synoptické, klimatologické základní nebo srážkoměrné) - stanice jsou vybaveny klasickou měřicí technikou dle rozsahu pozorování, tj. základ tvoří meteorologická budka vybavená kapalinovými teploměry, vlhkoměrem a registračními přístroji, přístroj pro měření směru a rychlosti větru, dále manuální srážkoměrná souprava atd. Data z těchto stanic jsou k dispozici v termínech předepsaných programem pozorování.
 
Klasická meteorologická stanice v Městě Albrechticích-Žárech
Obr. 16 Klasická meteorologická stanice v Městě Albrechticích-Žárech
 
Automatizované stanice (synoptické, klimatologické nebo srážkoměrné) - k snímání hodnot meteorologických prvků jsou využívána elektronická či mechanická čidla. Data jsou získávána kontinuálně, jsou ukládána a zpracovávána řídícím počítačem. Synoptické stanice v ČR jsou už všechny automatizovány a klasicky se na těchto stanicích měří jen některé meteorologické prvky, jako např., sněhová pokrývka a vodní hodnota sněhové pokrývky.
 
Typy automatizovaných dobrovolnických stanic
Profesionální (synoptické) stanice ČHMÚ jsou v současné době již téměř plně automatizovány. Pozorovatelé klasicky (manuálně) se měře jen výšku nového sněhu, celkovou sněhovou pokrývku a její vodní hodnotu, pozoruje a zaznamenává množství oblačnosti, stav počasí, stav půdy a výskyt meteorologických jevů a další předepsaná měření.
 
Profesionální (synoptická) stanice na Červené
Obr. 17 Profesionální (synoptická) stanice na Červené
 
Ve staniční síti Odboru klimatologie ČHMÚ (mimo synoptické stanice) rozeznáváme 4 základní typy automatických nebo automatizovaných stanic:
 
AKS1 – základní klimatologická stanice zpravidla s úplným programem pozorování dobrovolnických stanic ČHMÚ. Automatické měření teploty a vlhkosti vzduchu ve 2 m nad zemí, přízemní teploty vzduchu v 5 cm nad zemí, směr a rychlost větru v 10 m nad zemí (nebo samostatně mimo stožár stanice), úhrn srážek v 1 m nad zemí, teploty půdy v 5, 10, 20, 50 a 100 cm pod povrchem, zpravidla s měřením délky trvání slunečního svitu (na stožáru ve 4 m nebo mimo stožár). Někdy je stanice vybavena i tlakoměrným čidlem. Pozorovatel na stanici obvykle manuálně měří výšku nového sněhu, celkovou sněhovou pokrývku a její vodní hodnotu, po dohodě může souběžně manuálně měřit denní úhrn srážek, pozoruje a zaznamenává množství oblačnosti, stav počasí, stav půdy a výskyt meteorologických jevů. Součástí stanice je obslužný počítač, do kterého pozorovatel vkládá manuálně měřené prvky, zaznamenává výskyt meteorologických jevů a kontroluje správnou funkci stanice. Součástí programového vybavení stanice (program METEO) je zobrazení aktuálně naměřených dat, databáze naměřených hodnot, grafické zobrazení automaticky naměřených hodnot, nástroje pro konfiguraci stanice a export dat. Systém umožňuje psát poznámky pro místně příslušnou pobočku ČHMÚ, sleduje stav nabití baterie stanice a umožňuje tvorbu speciální zprávy INTER (od roku 2010 se v ČHMÚ nevyužívá). V případě nadstandardního vybavení stanice a pozorovacího programu místně příslušná pobočka vybaví stanici potřebnými výkazy nebo elektronickými formuláři pro zápis a archivaci dat (např. manuální měření srážek, slunečního svitu, promrznutí půdy). Program pozorování kapitoly 2 je popsán pro tento typ stanic s nejširším pozorovacím programem.
 
Stanice typu AKS1 v Olomouci
Obr. 18 Stanice typu AKS1 v Olomouci
 
AKS2 – základní klimatologická stanice zpravidla s redukovaným programem pozorování dobrovolnických stanic ČHMÚ. Automatické měření teploty a vlhkosti vzduchu ve 2 m nad zemí, přízemní teploty vzduchu v 5 cm nad zemí, směr a rychlost větru v 10 m nad zemí (nebo samo-statně mimo stožár stanice), úhrn srážek v 1 m nad zemí, někde s měřením délky trvání slunečního svitu (na stožáru ve 4 m nebo mimo stožár), atmosférického tlaku vzduchu a teploty půdy. Stanice nemá obslužný počítač pro vkládání dat. 
Pozorovatel na stanici obvykle manuálně měří výšku nového sněhu, celkovou sněhovou pokrývku a její vodní hodnotu, po dohodě může souběžně manuálně měřit denní úhrn srážek, pozoruje a zaznamenává množství oblačnosti, stav počasí, stav půdy a výskyt meteorologických jevů. 
V případě nadstandardního vybavení stanice a pozorovacího programu místně příslušná pobočka vybaví stanici potřebnými výkazy nebo elektronickými formuláři pro zápis a archivaci dat (např. manuální měření srážek, slunečního svitu, promrznutí půdy …).
Stanice typu AKS2 může také fungovat v plně automatickém provozu bez doplňkového manuálního měření. V tomto případě je nutný dohled na stanici zaškolenou osobou (čistota srážkoměru, přízemní čidlo, ..)
 
Stanice typu AKS2 ve Valašské Senici
Obr. 19 Stanice typu AKS2 ve Valašské Senici
 
AKS3 – klimatologická stanice s redukovaným programem pozorování dobrovolnických stanic ČHMÚ. Zpravidla je vybavena automatickým měřením teploty a vlhkosti vzduchu ve 2 m nad zemí, měřením přízemní teploty vzduchu v 5 cm nad zemí, měřením srážek v 1 m nad zemí, popř. měřením slunečního svitu. Tento typ stanice může měřit pouze 1 meteorologický prvek (obvykle teplotu vzduchu). 
Stanice typu AKS3 zpravidla funguje v plně automatickém provozu bez doplňkového manuálního měření. Vždy je však nutný dohled na stanici zaškolenou osobou (čistota srážkoměru, přízemní čidlo, ..).
 
 
Stanice typu AKS3 v Městě Albrechticích-Žárech
Obr. 20 Stanice typu AKS3 v Městě Albrechticích-Žárech
 
ASS – stanice vybavena automatickým srážkoměrem pracujícím v plně automatickém režimu s dohledem. Zpravidla se na tomto typu stanice provádí souběžné manuální měření srážek, nebo doplňuje manuální srážkoměrnou stanici.
 
Stanice typu ASS v Lanškrouně
Obr. 21 Stanice typu ASS v Lanškrouně
 
Každý typ stanice může být automatizovaný, za předpokladu že automat je součástí stanice s pozorovatelem, který zajišťuje další měření a pozorování nebo automatický, pokud automatická stanic pracuje bez doprovodu pozorovatele (zpravidla jen se základním dohledem).
 

Program pozorování


Pozorovací termín 07
(SEČ – 7 hodin + korekce na MSSČ, SELČ – 8 hodin + korekce na MSSČ)
 
V tomto termínu je nezbytná návštěva pozorovatele na stanici. Jedná se především o obsluhu stanice v zimním období, kdy je nutno provádět měření prvků, které dosud nebyly automatizovány a případné drobné údržbářské úkony.
 
Pozorovatel: od 10 minut před termínem do termínu
 • oblačnost - předběžné pozorování
 • stav počasí a meteorologické jevy - předběžné pozorování 
 • stav půdy

v termínu

 • výška nově napadlého sněhu (zima, od termínu 07 předešlého dne do termínu 07 dne měření)
 • výška celkové sněhové pokrývky (zima, při souvislé sněhové pokrývce)
 • promrzání půdy
 • oblačnost - definitivní zápis
 • stav počasí a meteorologické jevy - definitivní zápis
 • kontrola umístění čidla pro snímání přízemní minimální teploty (v případě nového nebo navátého sněhu)
 • kontrola sběrného otvoru u srážkoměru (příp. pročištění) 

každé pondělí

 • měření vodní hodnoty celkové sněhové pokrývky 

Automatická měření v termínu:

 • termínová teplota, extrémní teploty, přízemní minimum
 • půdní teploty
 • vlhkost vzduchu 
 • rychlost a směr větru
 • denní úhrn srážek
 • vlhkost půdy
 
Pozorovací termín 14
(SEČ – 14 hodin + korekce na MSSČ, SELČ – 15 hodin + korekce na MSSČ)
 
Pozorovatel: od 10 minut před termínem do termínu
 • oblačnost  - předběžné pozorování
 • stav počasí a meteorologické jevy - předběžné pozorování 
 • stav půdy
v termínu
 • oblačnost - definitivní zápis
 • stav počasí a meteorologické jevy - definitivní zápis
Automatická měření v termínu:
 • termínová teplota
 • půdní teploty
 • vlhkost vzduchu 
 • rychlost a směr větru
 • vlhkost půdy
 
Pozorovací termín 21
(SEČ – 21 hodin + korekce na MSSČ, SELČ – 22 hodin + korekce na MSSČ)
 
Pozorovatel: od 10 minut před termínem do termínu
 • oblačnost - předběžné pozorování
 • stav počasí a meteorologické jevy - předběžné pozorování 
 • stav půdy
v termínu
 • oblačnost - definitivní zápis
 • stav počasí a meteorologické jevy - definitivní zápis
Automatická měření v termínu:
 • termínová teplota, extrémní teploty
 • půdní teploty
 • vlhkost vzduchu 
 • rychlost a směr větru
 • vlhkost půdy
 

Technické a přístrojové vybavení meteorologických stanic

Manuální meteorologická stanice

Meteorologická budka
Hlavní součástí základní klimatologické stanice je standardní meteorologická budka, která slouží k umístění řady meteorologických přístrojů. Budka musí být dvířky orientována na sever a musí mít osazení přístrojů ve standardních výškách (teploměrná čidla by měla být ve výšce 2 m nad povrchem země).
Meteorologická budka je bílá skříňka (dřevěná nebo plastová) s dvojitými žaluziovými stěnami, dvojitou střechou a perforovaným dnem, které umožní přirozenou ventilaci přístrojů. Dřevěná budka je celá z venkovní i vnitřní strany natřena bílým lesklým lakem. Schůdky musí být pevně usazeny, nesmějí se však podstavce budky dotýkat aby se na přístroje nepřenášely otřesy.
Při snížené viditelnosti je povoleno osvětlovat vnitřek budky při odečítání hodnot z přístrojů pouze kapesní svítilnou.
 
Standardní meteorologická budka
Obr. 22 Standardní meteorologická budka
 
Do budky se umísťují následující přístroje: dva staniční teploměry (suchý a vlhký), vlasový vlhkoměr, extrémní teploměry (maximální a minimální), termograf, hygrograf. Je-li stanice vybavena přístrojem pro měření směru a rychlosti větru (anemoindikátor), bývá obvykle indikační část přístroje umístěna v budce. Kromě toho smějí být v budce umístěny: přízemní minimální teploměr (přes den v pouzdře na dně), sněhoměrné pravítko, registrační inkoust, registrační pásky pro termograf a hygrograf, a to na přechodnou dobu jednoho dne před nasazením. 
Soustavně je potřebné odstraňovat prach ze stěn a střechy budky vlhkým hadrem. V zimním období se musí opatrně odstraňovat sníh i námrazky ze střechy, žaluzií a schodů budky.
Dvakrát až třikrát do roka (podle potřeby i častěji) se budka umyje, dřevěnou budku je zapotřebí alespoň jedenkrát za dva roky natřít bílou barvou. Plastovou budku je potřeba ve stejných intervalech natírat nebo umýt tlakovou vodou.
K údržbě meteorologické budky je nutné zahrnout i pravidelné kosení či sestříhávání trávníku pod ní a v jejím okolí. Posekaná tráva se musí odnášet, v žádném případě se zde nesmí sušit.
 
Umístění meteorologických přístrojů ve standardní meteorologické budce
Obr. 23 Umístění meteorologických přístrojů ve standardní meteorologické budce
1 - suchý teploměr, 2 - vlhký teploměr, 3 - vlasový vlhkoměr, 4 - minimální teploměr,
5 - maximální teploměr,6 - termograf, 7 - hygrograf
 
Ostatní měřící technika 
K vybavení základní klimatologické stanice patří obvykle, kromě meteorologické budky, řada přístrojů a měřící techniky, které jsou uvedeny níže ve stručném přehledu:
 • sada přístrojů pro měření srážek - obvykle se skládá ze srážkoměrné soupravy (2 srážkoměry, stojan, nálevka, konvice a odměrka), registračního přístroje pro záznam množství srážek v závislosti na čase, sněhoměrné tyče a sněhoměrného prkénka a příp. váhového sněhoměru (tato skupina přístrojů samostatně tvoří srážkoměrnou stanici), 
 • minimální teploměr a stojánek pro měření přízemní minimální teploty ve výšce 5 cm nad terénem, popř. nad úrovní sněhové pokrývky,
 • sada půdních teploměrů pro měření teplot půdy,
 • půdní mrazoměr - promrzání půdy,
 • slunoměr (heliograf) - měření délky trvání slunečního svitu,
 • anemometr, anemoindikátor nebo anemograf - měření směru a rychlosti větru ve výšce 10 m nad terénem.
 
Registrační přístroje
Pro samočinné zaznamenávání průběhu některých meteorologických prvků bývají stanice vybaveny registračními (samopisnými) přístroji. Obvykle jsou to přístroje pro registraci teploty vzduchu (termograf), vlhkosti vzduchu (hygrograf) a kapalných srážek (ombrograf nebo pluviograf). Mezi registrační přístroje patří i slunoměr (heliograf), princip jeho činnosti je však odlišný a bude popsán v části týkající se měření slunečního svitu.
Záznamy z registračních přístrojů poskytují nepřetržitý obraz průběhu hodnot meteorologického prvku, údaje z nich získané jsou však většinou méně přesné než ze základních přístrojů.
Většina registračních přístrojů se skládá ze tří hlavních částí: měřící části (čidla, snímače), převodového mechanismu a registrační části. Změna meteorologického prvku vyvolává určitou změnu na čidle přístroje, ty se pomocí převodového mechanismu přenášejí na registrační pásku opatřenou perem nebo fixem, který zaznamenává souvislou čáru na registrační pásku navinutou na buben poháněný hodinovým strojem.
Podle doby otočky bubnu kolem své osy rozlišujeme přístroje s týdenním (buben s registrační páskou se otočí o jednu otočku asi za 168 hodin) a jednodenním (otočka asi 24 hodin) chodem. 
Pravidelná obsluha spočívá v natažení hodinového stroje, výměny pásky a doplnění registračního inkoustu, popř. kontroly fixového zapisovače.
Obsluha přístroje s týdenním chodem se provádí jednou týdně, vždy v pondělí, zpravidla po termínu 07. Současně se provádí natahování hodinového stroje a kontrola (případná údržba) zapisovače, tj. buď doplnění registračního inkoustu (pokud je zapisovačem pero) nebo kontrola stavu fixového zapisovače a podle potřeby jeho výměna. Natahování hodinového stroje a kontrola registračního přístroje se v případě potřeby provádí během týdne ještě jednou, ve čtvrtek.
Důležitou zásadou je, aby se registrační páska měnila vždy ve stejnou dobu, nejlépe ihned po měřícím termínu, jinak nejpozději do 10 hodin SEČ (11 hodin SELČ).
Po nasazení pásky je nutno nastavit hrot zapisovače v souladu s místním středním slunečním časem stanice, tj. pozorovatel provede korekci SEČ či SELČ a výsledný čas nastaví.
 

Teplota vzduchu

je prvek, který charakterizuje momentální tepelný stav ovzduší.
Na meteorologických stanicích jsou měření základních údajů teploty vzduchu, extrémních teplot a nepřetržitý záznam prováděny ve standardní výšce 2 m nad povrchem země. Přízemní minimální teplota se měří ve výšce 5 cm nad povrchem země.
K měření teploty jsou užívány skleněné kapalinové teploměry s Celsiovou stupnicí.
 
Používají se následující přístroje: 
 
 • staniční teploměr

- suchá teplota

 

- vlhká teplota

 • maximální teploměr

- maximální teplota v budce

 • minimální teploměr

- minimální teplota v budce

 

- minimální přízemní teplota

Stupnice teploměrů obvykle zahrnuje celé, nebo téměř celé rozpětí teplot vyskytujících se v našich zeměpisných šířkách. U všech teploměrů je nutné číst teplotu s přesností na desetiny stupně bez ohledu na dělení stupnice, v případě dělení stupnice po dvou desetinách či půl stupních je zapotřebí desetiny odhadovat (interpolovat). 
Pozorovatel musí pečlivě rozlišovat čtení teplot kladných a záporných. Teploty nad nulou (kladné) se počítají od 0 °C nahoru, teploty pod nulou (záporné) od 0 °C dolů, jako by se stupnice zrcadlila. Záporné teploty musíme vždy označit znaménkem minus (-) před odečtenou hodnotou.
Každý teploměr je před použitím na stanici kontrolován v kalibrační laboratoři. Laboratoř každému teploměru vystaví kalibrační list s vyznačenou dobou platnosti kalibrace a tabulkou oprav. Pozorovatel je povinen provádět korekci naměřených výsledků podle tabulky oprav v kalibračním listu.
 
Termograf 
Používá se pro nepřetržitý záznam průběhu teploty vzduchu. Teploměrným tělesem tohoto přístroje je obvykle deformační bimetalický teploměr, pásek se skládá ze dvou proužků s různou tepelnou roztažností. Jeden konec bimetalového teploměru je upevněn, výchylky druhého konce v závislosti na teplotních změnách jsou přenášeny na zapisovač, který tyto změny teploty zaznamenává na pásku.
Přístroj pro registraci průběhu teploty vzduchu je umístěn v meteorologické budce, jeho čidlo by mělo být co nejblíže teploměrné nádobce suchého teploměru. Průběh změn teploty vzduchu zaznamenaný na registrační pásce se nazývá termogram.
 
Termograf
Obr. 24 Termograf
 
Suchá teplota
Touto teplotou se rozumí teplota naměřená teploměrem, který má teploměrnou nádobku obalenou tzv. punčoškou, jejíž druhý konec je ponořen do nádobky s destilovanou vodou upevněné pod teploměrem, odkud nasává vodu jako knot.
 
Vlhká teplota
Touto teplotou se rozumí teplota naměřená teploměrem, který má teploměrnou nádobku obalenou tzv. punčoškou, jejíž druhý konec je ponořen do nádobky s destilovanou vodou upevněné pod teploměrem, odkud nasává vodu jako knot. Vlhký teploměr je umístěn v meteorologické budce vpravo od suchého teploměru. Měří se stejně jako suchá teplota ve výšce 2 m nad povrchem země.
Záznam a opravy se provádějí obdobně jako u suché teploty. V zimním období se údaje doplňují o skupenství vody na punčošce a to tak, že pokud je na punčošce voda, ponechá se kolonka LED v Denním záznamníku i Měsíčním výkazu prázdná, pokud je na ní led, zapíše se do uvedené kolonky značka / (lomítko).
 
Maximální teplota
vyjadřuje nejvyšší teplotu za období předchozích 24 hodin, tj. od termínu 21 předcházejícího dne do termínu 21 dne měření, měřenou v meteorologické budce. 
Maximální teploměr je skleněný rtuťový teploměr podobné konstrukce jako lékařský, se stupnicí dělenou po 0,2 °C nebo 0,5 °C. Umístěn je v meteorologické budce v držáku téměř vodorovně. Měrná nádobka je poněkud níže než opačný konec teploměru.
Po čtení v termínu 21 se teploměr nastavuje následujícím způsobem: teploměrem, který držíme za horní konec a jehož nádobky se nesmíme dotknout rukou, několikrát prudce mávneme, aby došlo ke spojení rtuti v kapiláře se rtutí v měrné nádobce. Teploměr musí po nastavení ukazovat přibližně stejnou teplotu jako suchý teploměr (nesmí být vyšší o více než 0,3 °C). Při nastavování maximálního teploměru dbáme, aby rovina stupnice byla v rovině mávnutí a kolem nás byl dostatek volného prostoru, aby nedošlo k poškození teploměru.
 
Minimální teplota
vyjadřuje nejnižší teplotu za období předchozích 24 hodin, tj. od termínu 21 předcházejícího dne do termínu 21 dne měření, měřenou v meteorologické budce. 
K měření minimální teploty se používá skleněný teploměr, ve kterém je měrnou tekutinou alkohol, obvykle s dělením po 0,2 °C nebo 0,5 °C. V kapiláře se v alkoholu volně pohybuje malá skleněná tyčinka zvaná index. Minimální teploměr je uložen v meteorologické budce vodorovně ve stojánku pod maximálním teploměrem.
Minimální teploměr je nutno pro nové měření znovu nastavit. Nastavení minimálního teploměru se provádí po přečtení teploty v termínu 21. Teploměr se vyjme ze stojánku, mírně se nakloní nádobkou vzhůru a index se nechá pomalu sklouznout až ke konci kapalinového sloupce.
 
Přízemní minimální teplota
Jedná se o minimální teplotu za období od posledního nastavení přístroje v termínu 21 předchozího dne, měřenou ve výšce 5 cm nad povrchem země nebo nad úrovní sněhové pokrývky. 
Používá se teploměr stejného druhu jako pro měření minimální teploty v budce. Umísťuje se na volné prostranství s krátce sestřiženým trávníkem do speciálního stojánku zabodnutého do země. V zimě, pokud sněhová pokrývka překročí výšku 5 cm, se stojánek umístí na povrch sněhové pokrývky, tak aby čidlo bylo ve výšce 5 cm nad její úrovní.
Teploměr se pro měření nastavuje večer v termínu 21. Ráno po přečtení se uloží v pouzdře do budky. Přes noc musí být ponechán úplně volný bez krytu. Čtení se provádí pouze v termínu 07. Napadá-li na teploměr sníh, opatrně se odstraní a teploměr se přečte. Zapsanou hodnotu v tomto případě označíme křížkem.
 

Vlhkost vzduchu

Voda se v ovzduší vyskytuje ve třech skupenstvích. Při měření vlhkosti vzduchu se zabýváme pouze měřením vody ve skupenství plynném, tedy vodní páry. Je možno ji vyjádřit více způsoby, na meteorologických stanicích se v termínech v souladu s pozorovacím programem příslušné stanice běžně měří relativní vlhkost vzduchu, kromě toho se na základě naměřených údajů zjišťují další charakteristiky - tlak vodních par, popř. teplota rosného bodu.
Relativní vlhkost vzduchu je poměr množství vodní páry ve vzduchu skutečně obsažené k největšímu množství páry, které by se v něm za dané teploty mohlo vyskytnout, vyjadřuje se v procentech. 
Na meteorologických stanicích jsou měření relativní vlhkosti vzduchu a její nepřetržitý záznam prováděny ve standardní výšce 2 m nad povrchem země. 
Na stanicích se obvykle provádí nepřetržitý záznam relativní vlhkosti vzduchu (hygrografický záznam). 
Další charakteristiky vlhkosti vzduchu, tj. tlak vodní páry, teplota rosného bodu se zjišťují pomocí suché a vlhké teploty, případně atmosférického tlaku ze známých fyzikálních závislostí z připravených podkladů, příp. výpočtem.  
Tlak vodní páry - podíl, kterým vodní pára přispívá k celkovému atmosférickému tlaku. Tato veličina číselně přibližně odpovídá množství páry v krychlovém metru vyjádřenému v gramech.
Teplota rosného bodu - teplota, na kterou bychom museli při nezměněném tlaku vzduch ochladit, aby dosáhl stoprocentní relativní vlhkosti (tj. nasycení vodní párou), při dalším snížení teploty by vzduch začal kondenzovat.
 
Psychrometr
Ke zjišťování hodnot relativní vlhkosti vzduchu a tlaku vodní páry se na meteorologických stanicích používá tzv. psychrometru, jedná se o dva teploměry, které byly popsány v předchozí části věnované teplotě vzduchu – suchý a vlhký teploměr. 
Suchý měří skutečnou teplotu vzduchu, vlhký teploměr je díky punčošce ponořené do nádobky s vodou pod přístrojem ochlazován. Voda přivedená punčoškou na teploměrnou nádobku se odpařuje, odnímá teploměru teplo a údaj vlhkého teploměru klesá. Velikost ochlazení závisí na teplotě a obsahu vlhkosti ve vzduchu. Z údajů obou teploměrů můžeme při znalosti fyzikálních závislostí zjistit relativní vlhkost vzduchu a tlak vodní páry.
K tomuto účelu se obvykle používají tabulky, které jsou uzpůsobeny ke snadnému vyhledávání veličin, podrobný návod k použití je v úvodu tabulek. 
 
Vlasový vlhkoměr
K měření relativní vlhkosti se používá vlasový vlhkoměr (hygrometr), který je umístěn v meteorologické budce. Princip přístroje je založen na vlastnosti lidského vlasu (zbaveného nečistot a tuku) prodlužovat se s přibývající relativní vlhkostí a zkracovat se s jejím ubýváním. Svazek vlasů je upevněn v horní části přístroje na pružině, v dolní části na krátké jednoramenné páce, která svazek napíná. Vlasy a převodový mechanismus jsou chráněny zepředu i zezadu kovovým páskem, jinak k nim má vzduch volný přístup. Stupnice přístroje dělena od 0 do 100%, 100% znamená úplné nasycení, 0% úplně suchý vzduch. Dělící čárky stupnice jsou obvykle po 2 nebo 5 %, stupnice je nerovnoměrně rozdělena.
 
Vlasový vlhkoměr
Obr. 25 Vlasový vlhkoměr
 
Hygrograf
Pro nepřetržitý záznam průběhu relativní vlhkosti vzduchu se používá registrační přístroj – hygrograf. Vlhkoměrným tělesem tohoto přístroje je obvykle svazek odtučněných lidských vlasů (může být i speciálně opracovaná blána z hovězího střeva – tzv. zlatotepecká mázdra – v poslední době na stanicích ve správě ČHMÚ již jen zřídka). 
Změny délky vlhkoměrného tělesa, způsobené změnami atmosférické vlhkosti, se pákovými převody zvětšují a přenášejí se na zapisovač, který tyto změny prvku zaznamenává na pásku.
Přístroj pro registraci průběhu relativní vlhkosti vzduchu je umístěn v meteorologické budce. Průběh změn relativní vlhkosti vzduchu zaznamenaný na registrační pásce se nazývá hygrogram.
 

Přízemní vítr

Za přízemní vítr je považováno proudění vzduchu ve výšce asi 10 m nad zemí. U větru zjišťujeme jeho směr a rychlost.
Směr přízemního větru vyjadřuje světovou stranu, odkud vítr vane. Pro klimatologické účely se udává v desítkách stupňů azimutu.
Rychlost přízemního větru představuje dráhu vzduchové částice, kterou proběhne za jednotku času. Udává se v m.s-1.
V síti klimatologických stanic používáme nejčastěji anemoindikátor nebo větrnou směrovku, ale mohou být instalovány i jiné přístroje (anemometr, anemograf, anemorumbometr). Přístroj se umisťuje obvykle na stožár ve výšce asi 10 m nad zemí, případně v dostatečné výšce nad střechou budovy.
Není-li stanice vybavena přístrojem, který by umožňoval měření rychlosti větru, používá se pro stanovení této hodnoty odhad dle Beaufortovy anemometrické stupnice.
 
Anemoindikátor
se skládá z hlavice a z indikačního přístroje s osmipólovým přepínačem a tlačítkem. Hlavice se umisťuje na sklopný ocelový stožár opatřený bleskosvodem. Indikační přístroj, který je propojen s hlavicí kabelem, se umísťuje v místnosti, případně v meteorologické budce, do vzdálenosti až 50 m od stožáru.
Přístroj slouží k určování směru i rychlosti větru. Při určování směru větru se postupně přepínají polohy přepínače, dokud indikátor nezačne ukazovat rychlost větru. Pokud ukazuje indikátor rychlost větru pouze v jedné poloze, je tato totožná se směrem větru. Ukazuje-li indikátor rychlost větru ve dvou sousedních polohách (ať současně či střídavě), leží hodnota směru mezi těmito polohami. Rychlost větru se odečte z indikátoru po přepnutí přepínače na směr, který právě ukazuje směrovka. Rychlost lze přečíst rovněž přímo po stisknutí tlačítka. Tlačítko též využíváme při malých rychlostech větru (blízkých klidu), abychom se přesvědčili, zda lze odečíst směr.
 
Větrná směrovka
je složen ze dvou částí. Nepohyblivou spodní část tvoří větrná růžice se svislým ocelovým čepem, na kterém je nasazena dobře vyvážená otočná část směrovky. Přístroj slouží pouze k určování směru větru. Při určování směru větru musí stát pozorovatel přímo pod stožárem, aby vyloučil chybu vznikající při šikmém průmětu směrovky na větrnou růžici. Směr odhaduje z polohy ukazovací tyče směrovky vzhledem k větrné růžici.
Pozorovatel sleduje vizuálně polohu směrovky nebo indikační část přístroje po dobu 2 minut před a 2 minut po ostatním pozorování. Z obou pozorování pak určí průměrný směr v desítkách stupňů azimutu.
 
Anemograf je přístroj, který měří a zaznamenává průběh směru a rychlosti větru za posledních 24 hodin na registrační pásku. Záznam se nazývá anemogram.
 
Anemograf v Ostravě-Porubě (měřící část)
Obr. 26 Anemograf v Ostravě-Porubě (měřící část)
 

Sluneční svit

je prvek, který vyjadřuje dobu, po kterou Slunce v průběhu dne svítí. Zaznamenává se s přesností na desetiny hodiny.
K měření slunečního svitu používáme slunoměr (heliograf). Umísťuje se na otevřeném místě, kde není zastíněn proti Slunci. Instaluje se na pevný podstavec ve výšce asi 1,5 m. Na stanicích s vysokou sněhovou pokrývkou i výše. Ve výjimečných případech lze slunoměr instalovat i na střechu, musí však být zajištěn snadný přístup obsluhy.
Princip je velmi jednoduchý, základ přístroje tvoří koule vyrobená ze speciálního skla, jemně broušená a leštěná. Jedná se v podstatě o kulovou čočku, která soustřeďuje sluneční paprsky procházející koulí do jednoho bodu. Výsledkem tepelného účinku těchto soustředěných paprsků je propálenina na speciální papírové pásce umístěné v prstenci, který je součástí podstavce přístroje. Poloha prstence je nastavitelná podle stupňů zeměpisné šířky, které jsou vyznačeny na stupnici na boku stojánku. Vlivem zdánlivého denního pohybu Slunce vzniká na pásce pro-pálená souvislá či přerušovaná čára.  
Páska se vyměňuje jednou za den po západu Slunce, a to i ve dnech, kdy nebyl sluneční svit zaznamenán. Registrační pásky jsou trojího druhu a používají se podle ročního období. 
Páska se zasouvá do příslušné drážky v misce, krátká do horní, rovná do střední a dlouhá do spodní drážky. Páska se zajistí zajišťovacím bodcem, který se prostrčí z vnější strany otvorem v misce a propíchne pásku na hodinové čáře označující 14 hodin. Každá páska se označí datem a názvem stanice, k příslušným hodinovým intervalům sluneční svit v desetinách hodiny (bez desetinné čárky).
 
Slunoměr na Lysé hoře
Obr. 27 Slunoměr na Lysé hoře
 
Teplota půdy
Na meteorologických stanicích se v souladu s programem pozorování sledují teploty půdy ve standardních stanovených hloubkách, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm a 100 cm. Uvedené prvky slouží především ke klimatologickým účelům, měří se v klimatických termínech.
K měření teploty půdy se používají půdní teploměry, a to dvojího druhu. Pro menší hloubky (obvykle do 20 cm včetně, mohou být i do hloubky 50 cm včetně) se používají teploměry lomené. Jsou trvale zasazené do země a ta část teploměru, která ční nad povrchem půdy, je zahnutá pro pohodlnější čtení. V zahnuté části teploměru se nachází stupnice. Část teploměru vyčnívající nad povrch půdy je, v místě pod ohybem s rozšířením trubice, zajištěna proti vyvrácení opěrnou vidlicí.
Pro hloubky 50 cm a více se používají teploměry hloubkové. Jsou zasazeny do výřezů na spodním konci dřevěných nebo plastových tyčí, kterými se přístroj při čtení vytahuje ze země. Hloubkový teploměr má zvlášť objemnou rtuťovou nádobku, která dole vyčnívá z výřezu tyče a je chráněna čepičkou z mědi. Tyč se zasouvá do svislé ochranné trubice (nejčastěji z novoduru) zasazené do půdy.
 
Hloubka promrznutí půdy
vyjadřuje tloušťku vrstvy země, měřenou od jejího povrchu, ve které se voda obsažená v půdě nalézá v pevném skupenství.
Ke zjišťování hloubky promrznutí půdy se používá půdní mrazoměr. Skládá se z gumové hadice naplněné pruhem pěnové gumy a destilovanou vodou. Na hadici je vyznačena stupnice s dělením po 1 cm a popisem po 5 cm. Zasouvá se do ochranné novodurové trubky trvale zapuštěné v zemi.
Umisťuje se na měrném pozemku stanice do půdy pod trávník na nezastíněném místě, nejlépe vedle půdních teploměrů.
 

Srážky

Množství srážek se udává v milimetrech (s přesností na desetiny milimetru). Je to výška, do které by na povrchu země sahaly spadlé (usazené) srážky ve formě vody nebo voda vzniklá rozpuštěním tuhých srážek, kdyby se nevsákla do půdy, neodtekla ani neodpařila. Výšce srážek 1 mm odpovídá množství vody 1 litr na 1 m2 vodorovné plochy.
 
Srážkoměr
se skládá z velké srážkoměrné nádoby (souprava obsahuje dvě), nálevky, konvice (asi dvoulitrové) a skleněné kalibrované odměrky. Srážkoměr se umísťuje na podstavec tak, aby horní okraj velké srážkoměrné nádoby byl ve výšce 1 m nad terénem. 
Na stanicích v pozorovací síti ČHMÚ se standardně používají srážkoměry se záchytnou plochou 500 cm2.
Pro měření kapalných srážek v bezmrazovém období (pro většinu stanic stanoveno od 15. dubna do 15. října) se používá srážkoměr tak, že do velké srážkoměrné nádoby se vloží konvice, na nádobu se nasadí nálevka tak, aby její trubka ústila v konvici. V mrazovém období (od 15. října do 15. dubna) se jako srážkoměr používá pouze velká srážkoměrná nádoba bez nálevky a konvice.
Při měření srážek v bezmrazovém období se konvice vyjme, srážky se přelijí do odměrky, na které se přečte s přesností na desetiny mm množství srážek. 
Odměrka přitom musí být ve svislé poloze a oko pozorovatele musí být ve stejné výši jako hladina vody. Protože okraje hladiny vystupují vzlínavostí po skle, je nutno číst výšku nejnižší části povrchu vody. Pokud se srážky do odměrky nevejdou, naplní se odměrka podle potřeby vícekrát a za výslednou hodnotu se bere součet všech měření. Když jsou srážky tak velké, že konvice přeteče, měří se samozřejmě všechna voda v konvici i srážkoměru.
 
Ombrograf, pluviograf
Pro registraci množství a časového průběhu kapalných srážek během bezmrazového období se využívají přístroje se záznamem na registrační pásku na bubnu s hodinovým strojem. V síti ČHMÚ se používalo několik typů přístrojů, které byly založeny na stejném principu, tj. násoskové vyprazdňování srážkové vody. Odlišovaly se pouze v určitých konstrukčních prvcích a parametrech. Používají se přístroje s denním i s týdenním chodem. Registrační přístroj se umisťuje v blízkosti srážkoměru.
 
Srážkoměrná stanice v Novém Jičíně
Obr. 28 Srážkoměrná stanice v Novém Jičíně
 

Sněhová pokrývka

Pod pojmem sněhová pokrývka rozumíme vrstvu sněhu nebo ledu, která přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku tuhých srážek (sníh, kroupy, sněhové krupky, sněhová zrna, zmrzlý déšť, námrazové krupky, náledí, zmrazky; nikoliv však ledovka na zemi, protože ta vzniká při mrznoucích srážkách).
Rozeznáváme souvislou sněhovou pokrývku, která pokrývá alespoň polovinu půdy na pozemku stanice a v jejím nejbližším okolí a nesouvislou sněhovou pokrývku, která pokrývá méně než polovinu půdy na pozemku stanice a v jejím nejbližším okolí. Souvislá sněhová pokrývka, jejíž výška je menší než 0,5 cm, se uvádí jako poprašek. Pokud je výška souvislé sněhové pokrývky 0,5 cm nebo více, uvádí se v celých centimetrech. Výška nesouvislé sněhové pokrývky se neuvádí, i když by mohla být změřena. Tato pravidla platí pro výšku nového sněhu i pro celkovou výšku sněhové pokrývky.
 
Na klimatologických stanicích měříme a pozorujeme:
 • výšku nově napadlého sněhu (nový sníh),
 • celkovou výšku sněhové pokrývky (starý a nový sníh dohromady),
 • vodní hodnotu celkové sněhové pokrývky.
 
Výška nově napadlého sněhu (nový sníh)
Za nový sníh považujeme vrstvu sněhu nebo ledu, která přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku tuhých srážek (sníh, kroupy, sněhové krupky, sněhová zrna, zmrzlý déšť, námrazové krupky, náledí, zmrazky; nikoliv však ledovka na zemi, protože ta vzniká při mrznoucích srážkách), který napadal od termínu 07 předešlého dne do termínu 07 dne měření.
K měření nového sněhu používáme sněhoměrnou desku (prkénko) o rozměrech 30 x 30 cm a pravítko, které se při měření dotýká začátkem (nulou) prkénka.
Výška nového sněhu se měří v místě pokud možno nerušeném větrem. Od sněhu očištěné prkénko se položí na sněhovou vrstvu a lehce se zatlačí tak, aby jeho horní plocha byla ve stejné úrovni se sněhovou pokrývkou. Neleží-li na stanici souvislá sněhová pokrývka, klade se prkénko přímo na půdu. Místo, kde je prkénko položeno, je vhodné označit hůlkou.
Klimatologická stanice provádí měření výšky nového sněhu v termínu 07, pokud v uplynulých 24 hodinách padal sníh. Po každém měření se musí sníh z prkénka odstranit.
Zápis naměřené výšky nového sněhu se provádí na celé cm (zaokrouhluje se) k předcházejícímu dni. Výška sněhové pokrývky menší než 0,5 cm se uvádí jako poprašek.
 
Při zápisu používáme následující symboly:
 • 0R - sníh padal, ale do termínu měření roztál,
 • 0N – nesouvislá pokrývka,
 • 0P - poprašek.
 
Celková výška sněhové pokrývky
Za celkovou výšku sněhové pokrývky považujeme výšku vrstvy sněhu nebo ledu, která přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku tuhých srážek (sníh, kroupy, sněhové krupky, sněhová zrna, zmrzlý déšť, námrazové krupky, náledí, zmrazky; nikoliv však ledovka na zemi, protože ta vzniká při mrznoucích srážkách), naměřenou v termínu 07 hodin pomocí sněhoměrné tyče.
K měření celkové výšky sněhové pokrývky se používají sněhoměrné tyče nebo latě. Sněhoměrná tyč se umisťuje v místě, kde pokud možno výška sněhové pokrývky není příliš ovlivňována větrem. Pro místa s vysokou sněhovou pokrývkou se používají sněhoměrné tyče o délce 2 až 3 m, na ostatních stanicích převážně metrové.
Měření se provádí každý den v termínu 07, pokud existuje souvislá sněhová pokrývka. Výška nesouvislé sněhové pokrývky se neměří. Pokud při přechodu od souvislé k nesouvislé sněhové pokrývce zůstal ležet sníh u sněhoměrné tyče, je pozorovatel povinen jej odstranit.
Celková sněhová pokrývka se měří v celých cm. Výšku celkové sněhové pokrývky menší než 0,5 cm uvádíme jako poprašek. Naměřená výška 0,5 až 1,4 se zaokrouhluje na 1 cm.
Výška celkové sněhové pokrývky se zapisuje v celých cm ke dni měření.
 
Při zápisu používáme následující symboly:
 • 0N – nesouvislá pokrývka,
 • 0P - poprašek.
 
Vodní hodnota celkové sněhové pokrývky
je množství vody obsažené ve sněhové pokrývce, která vznikne jejím úplným rozpuštěním a udává se v milimetrech vodního sloupce (s přesností na desetiny milimetru).
K měření vodní hodnoty celkové sněhové pokrývky používáme velkou srážkoměrnou nádobu a skleněnou odměrku. Na vybraných stanicích (převážně s vysokou sněhovou pokrývkou) se používá váhový sněhoměr.
Váhový sněhoměr jsou v podstatě nerovnoramenné váhy, které mají na delším rameni posuvná závaží pro hrubé a jemné vyvažování. Na kratší rameno se zavěšuje odběrný válec, který je 1 m (pro horské stanice až 2 m) dlouhý s plochou průřezu 50 cm2, dále je na tomto rameni vyvažovací závaží k vyvážení vah před začátkem měření (při prázdném odběrném válci). Celý přístroj se zavěšuje na hák. 
Vodní hodnota souvislé sněhové pokrývky se zjišťuje každé pondělí v termínu 07 po ukončení ostatních měření a pozorování. Měření se provádí v případě výskytu souvislé sněhové pokrývky o výšce 4 cm a více (pro účely hydrologické předpovědní služby měří vybrané stanice již při výskytu souvislé sněhové pokrývky). V případě nesouvislé sněhové pokrývky se vodní hodnota neměří.
 

Tlak vzduchu

je síla, kterou na pozorovacím místě působí ovzduší na plošnou jednotku, umístěnou v libovolné poloze. Je roven váze svislého vzdušného sloupce od místa měření až po horní hranici atmosféry.
 
Rtuťový tlakoměr
udává barometrický tlak výškou rtuťového sloupce ve vzduchoprázdné, nahoře uzavřené skleněné trubici. Váha rtuti ve sloupci je v rovnováze s váhou ovzduší, která působí na hladinu rtuti v nádobce, do níž je trubice otevřeným koncem postavena.
Výška sloupce rtuti se měří v torrech s přesností na desetiny (torr je 1mm výšky rtuťového sloupce).
Čteme nejprve teplotu na teploměru umístěném na obalu přístroje s přesností na desetiny stupně. Lehce poklepeme na ochranný obal tlakoměru. Rtuť utvoří čerstvý vrcholek. Pomocí přenosné nebo pevné lampičky (svítilny) osvětlíme pozadí za stupnicí.
K redukované hodnotě je zapotřebí připočíst stálou opravu tlakoměru, která je uvedena v tabulce, která je k přístroji přiložena. Stálá oprava tlakoměru se skládá ze zjištěné přístrojové chyby a z opravy na zeměpisnou šířku (redukce údajů na zeměpisnou šířku 45°). Výsledná hodnota tlaku vzduchu v torrech se přepočte na hPa (hektopascal):
tlak v hPa = 4/3*(naměřená hodnota v torrech)
 
Rtuťový tlakoměr
Obr. 29 Rtuťový tlakoměr
 
Barograf
Pro nepřetržitý záznam průběhu tlaku vzduchu se používá registrační přístroj – barograf. Základem je vzduchoprázdné kovové těleso, tzv. Vidiova dóza. Pohyby celé série Vidiových dóz, ke kterým dochází vlivem změn tlaku vzduchu, se značně zvětšené přenášejí na raménko s registračním perem. Pero píše na pásek, navinutý na bubnu poháněné hodinovým strojkem.
Staniční barografy zapisují tlakové rozdíly, v jakém je udávají rtuťové tlakoměry, tj. změně tlaku o 1 torr na tlakoměru odpovídá milimetrová výchylka na barografu. Novější modely barografu registrují změny v měřítku dvojnásobném, proto se nazývají mikrobarografy.
 

Výpar

Výpar vody představuje množství vody, které se vypaří z volné vodní hladiny za 24 hodin, vyjádřené v milimetrech.
K měření výparu z volné hladiny se používá výparoměr GGI-3000. Výparoměr se skládá z vlastního výparoměru, srážkoměru, odběrné nádobky, kalibrované odměrky (jsou dodávány dva druhy), teploměru (standardní staniční teploměr).
Výparoměr je válcovitá nádoba z ocelového plechu (popř. z plastu) s kónusovým dnem. Uprostřed nádoby je upevněna vodící trubka pro nasazení odběrné nádobky. Na trubce je upevněna stavová jehla nebo stavoznak pro udržování stálé výšky hladiny vody ve výparoměru. Plocha vodní hladiny výparoměru je 3000 cm2.
Měření se provádí v bezmrazovém období roku v termínu 07 po ukončení všech meteorologických pozorování, ale vždy do 7 hodin 30 minut SEČ (8 hodin 30 minut SELČ), vždy ve stejnou dobu. Pokud se v době, kdy má být prováděno měření výparu, na stanici vyskytují silnější srážky, změří se výpar i srážky ve srážkoměru výparoměrné soupravy až po ukončení srážek, nejpozději však v nejbližším termínu klimatologických pozorování (měření srážek standardním srážkoměrem se provádí vždy v termínu 07). V takovém případě se hodnota výparu označí a do poznámky se napíše skutečný čas měření. Při slabém dešti nebo mrholení se měření na pozdější dobu neodkládá.
Odběrná nádobka s otevřeným vstupním otvorem u dna (ovládací šroub zcela uvolněn) se nasadí na vodící trubku výparoměru tak, že dno odběrné nádobky dosedne na konec vodící trubky. Po vyrovnání hladiny v nádobce a ve výparoměru (asi za 1 minutu) se uzavře (dotažením ovládacího šroubu) vstupní otvor odběrné nádobky a ta se opatrně sejme. Odebraná voda se přelije do kalibrované odměrky a na její stupnici se s přesností na desetinu mm odečte výška hladiny ve výparoměru. Přelévání vody z odběrné nádobky do odměrky se musí provádět zásadně nad výparoměrem pro případ rozlití. Pokud dojde k rozlití, měření nedokončujeme, všechnu vodu vrátíme do výparoměru a měření opakujeme. Pokud nestačí obsah odměrky ke změření celého obsahu odběrné nádobky, změří se obsah po částech a dílčí měření se sečtou. Po odečtu se všechna voda vrátí do výparoměru a provede se další měření. Po čtvrtém odečtu výšky hladiny ve výparoměru se změří množství srážek ve srážkoměru výparoměrné soupravy obdobně, jako se měří srážky staničním srážkoměrem. K měření srážek používáme dodanou odměrku. Ta však není kalibrovaná na záchytnou plochu 3000 cm2. K získání skutečné hodnoty zachycených srážek v mm dělíme odečtenou hodnotu číslem 60. K měření množství srážek lze použít odměrku staničního srážkoměru, pak odečtenou hodnotu dělíme číslem 6. Získaný údaj zapisujeme v Denním záznamníku s přesností na desetiny mm do okénka Srážky, části výparoměr GGI-3000, k předcházejícímu dni. Pokud sběrná nádoba srážkoměru přeteče, vysaje se pomocí balónku všechna přeteklá voda a také se změří. 
Ze tří naměřených hodnot počátečního (H1) a konečného (H2) stavu výšky vodní hladiny ve výparoměru se vypočítají průměrné hodnoty počátečního a konečného stavu výšky vodní hladiny. Výpočet výparu se provede podle vzorce: V = H1 + S – H2, kde S je hodnota spadlých srážek a V je výpar.
Teplota vody u hladiny se měří třikrát denně v termínech 07, 14 a 21 staničním teploměrem, který se při měření opatrně vloží do vody ve výparoměru. Teploměr musí plavat na hladině tak, že teploměrná nádobka je celá ponořená ve vodě. Teploměr vlastním stínem bráníme proti oslunění. Asi po 5 minutách lze číst údaj teploty vody, teploměr se při čtení nesmí vyjímat z vody. Dodržujeme obecné zásady pro čtení teploty.
 

Automatizovaná meteorologická stanice

K 31. prosinci 2012 byla většina manuálních klimatologických stanic ČHMÚ z úsporných důvodů zrušena. V provozu zůstává jen několik manuálních meteorologických stanic a manuální stanice provozuje řada nadšenců a fandů meteorologie, obsluha a vybavení klasických meteorologických stanic je stále ve výuce středních škol a klasická meteorologická stanice, zastoupená zejména klasickou meteorologickou budkou, je stále vděčnou formou pro prezentaci meteorologických měření při exkurzích.
Automatizace měření začala v ČHMÚ v roce 1995. Nejdříve se začal automatizovat měření jednotlivých prvků a potom v dalších letech celé systémy stanic (profesionální i dobrovolnická síť). 
Jak v profesionální, tak dobrovolnické staniční síti je dnes automatizováno měření většiny hlavních meteorologických prvků (teplota a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, sluneční svit a záření, srážky, tlak vzduchu a výpar, výška základny oblačnost, dohlednost,..). Některé meteorologické prvky se však i nadále měří klasickými meteorologickými přístroji. Zejména se jedná o měření výšky nového sněhu, celkové sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhové pokrývky. I tyto prvky se dají měřit automaticky, ale v současné době (rok 2013) jejich rutinní automatizované měření finančně velmi náročné. Automaticky se měří na několika zvláštních stanicích, tzv. sněhoměrných polštářích, kterých je v Česku jen okolo 10 kusů.
 
Automatizovaná stanice měří a zaznamenává v intervalu 10 minut všechny automaticky měřené prvky a to jako okamžité hodnoty v uvedeném intervalu, maxima, minima a úhrny za 10 minut. Hodnoty úhrnu srážek jsou měřeny a archivovány po 1 minutovém intervalu. Stanice má v rámci své elektroniky integrovanou paměť pro uložení dat, nebo je součástí stanice počítač, kde se data archivují a obsluha stanice (pozorovatel) může vkládat automaticky neměřená data. Veškerá automaticky měřená data jsou přenášena ze stanice do sběrného datového centra ČHMÚ každých 10 minut GPRS modemem nebo přes webové rozhraní.
Velikou výhodou automatizace měření téměř on-line dostupnost dat v desetiminutovém intervalu (zejména potřebné pro výstražnou a protipovodňovou ochranu), pravidelnost a přesnost měření. Nevýhodou je nutnost dostupnosti elektrické energie v místě stanice a vyšší finanční náročnost při pořízení stanice, jejím servisu a opravách.
 
Meteorologický stožár
Je základem každé automatizované meteorologické stanice.
Hlavní konstrukční součást automatické meteorologické stanice tvoří stožár, který je určen pro upevnění snímačů (čidel) meteorologických prvků v různých výškách nad povrchem země až do výšky 10 m. Standardní konstrukce a ukotvení stožáru jsou s ohledem na možné dočasné instalace stanic v jednotlivých lokalitách a snadnost údržby čidel provedeny velmi jednoduše (betonové dlaždice, kotevní lana). Jeho umístění neznamená větší zásah do terénu na pozemku stanice. Stožár je sklopný, snadno rozebíratelný, prostor pro umístění stožáru tvoří kruh o průměru zhruba 6 m.
Přímo na stožáru, kousek nad terénem je laminátová uzamykatelná skříň s elektronikou - automatickou měřicí stanicí pro snímání a uchovávání meteorologických dat. Napájení je bateriové, takže ve všech částech stožáru včetně snímačů a skříně je pouze bezpečné napětí do 50 V. Veškerá kabeláž od snímačů je vedena uvnitř profilů stožáru, který tím tvoří i mechanickou ochranu kabelů.
Na stožár jsou připevněna meteorologická čidla v různých výškách – ve standardní výšce 10 m je snímač pro směr a rychlost větru, na rameni stožáru ve standardní výšce 2 m je snímač pro teplotu a vlhkost vzduchu umístěný v radiačním krytu, který tvoří ochranu snímače před vnějšími vlivy a současně zajišťuje přirozenou ventilaci. Na stožáru obvykle bývá umístěno čidlo pro registraci délky trvání slunečního svitu.
Čidla připojená ke stožáru jsou zpravidla: čidlo pro měření přízemní minimální teploty, 
Čidlo pro měření přízemní minimální teploty je umístěno na přenosném stojánku a je volně položeno na povrchu v blízkosti stožáru. Při dodržení zásad obsluhy stanice zajišťuje konstrukce stojánku umístění čidla ve výšce 5 cm nad povrchem terénu (v letním i zimním období), půdní teploměry v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm a snímače pro měření půdní vlhkosti. Vedle stožáru je téměř vždy umístěn automatický srážkoměr. Profesionální (synoptické) stanice mohou mít i řadu dalších připojených čidel, které budou uvedeny později.
Automatické nebo automatizované meteorologické stanice typu AKS3 nemají měření směru a rychlosti větru a zpravidla také neměří sluneční svit. Z tohoto důvodu nepotřebují 10 stožár, ale jsou vybaveny pouze stožárem o výšce 230 cm.
 
Radiační kryt
slouží k zastínění snímačů teploty a relativní vlhkosti vzduchu před přímým slunečním zářením a deštěm. V základní velké verzi je kryt složen z deseti nebo dvanácti postupně se překrývajících kruhových clon, vytvářejících kolem snímače žaluzie. To umožňuje proudění vzduchu mezi clonami a tím i kolem snímače.
Pro lepší odstínění světelné resp. tepelné energie je vnitřní povrch clon natřen černou matnou barvou a zároveň není hladký, ale je vroubkován. Konstrukce krytu dovoluje rychlou instalaci na rameni stožáru pomocí šroubu a snadné upevnění snímače uvnitř krytu. V radiačním krytu je zpravidla umístěno teplotně vlhkostí čidlo (HMP45D nebo HMP155), v ČHMÚ se obvykle používají velmi kvalitní a špičková světová čidla finské firmy VAISALA.
 
Radiační kryt
Obr. 30 Radiační kryt
 
Větroměrná čidla
Na vrcholu stožáru ve výšce 10 m nebo mimo stožár, např. na střeše budovy jsou umístěna čidla pro snímání rychlosti a směru větru. Jedná se o směrovku a větroměrný kříž nebo ultrasonické větroměrné čidlo. 
 
Miskové větroměrné čidlo VAISALA
Obr. 31 Miskové větroměrné čidlo VAISALA
 
Měření je kontinuální v průběhu celého dne, potřebné hodnoty včetně extrémů, spolu s časovými údaji výskytu, jsou ze získaných údajů průběžně vyhodnocovány. Obvykle se používá miskové čidlo firmy VAISALA WAA151 pro směr větru a větrná směrovka WAV151. Na většině horských stanic a stanic s námrazou se používají stranická čidla řady WS (mají nepohyblivé části, které lépe odolávají námraze).
 
Ultrasonické větroměrné čidlo
Obr. 32 Ultrasonické větroměrné čidlo
 
Sluneční svit
je veličina, která vyjadřuje dobu, po kterou Slunce v průběhu dne svítí (intenzita přímého slunečního záření je 120 W.m-2 a více). Zaznamenává se s přesností na desetiny hodiny.
Na stožáru ve výšce 4 m, nebo v případě zastíněného obzoru i jinde, např. na střeše budovy je umístěn digitální detektor pro indikaci přímého slunečního záření. Jedná se o opticko-elektronický systém uložený v pouzdře ze slitiny hliníku. Nad optickým systémem je umístěna skleněná kopule, umožňující průchod slunečních paprsků. Pro zamezení vlivu námrazy nebo zamlžení optické soustavy je snímač vybaven vytápěním.
Měření je kontinuální, získané informace se sumarizují a přenáší do databáze stanice. Obvykle se používají české snímače firmy Meteoservis SD5 a SD6.
 
Slunoměrné čidlo SD5
Obr. 33 Slunoměrné čidlo SD5
 
Automatický srážkoměr
V těsné blízkosti stožáru je samostatně umístěn automatický, (člunkový nebo váhový) vyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 500 cm2 ve standardní výšce 1 m nad zemí. Kabeláž a připojení jsou řešeny obdobně jako u stožáru.
 
Automatický člunkový srážkoměr (elektronika srážkoměru a měřící část)
Obr. 34 Automatický člunkový srážkoměr (elektronika srážkoměru a měřící část)
 
Ve vyšších a horských polohách mohou být srážkoměry vybaveny výškově stavitelným stojanem pro zimní období (v lokalitách se sněhovou pokrývkou obvykle nad 1 m). Ve výjimečných případech na horských lokalitách může být záchytná plocha srážkoměru trvale výše než 1 m (vyšší stojan nebo přístrojová rampa) 
 V horských oblastech může být srážkoměr vybaven Tretjakovovým ochranným límcem, pro zajištění lepší činnosti srážkoměru (snížení rychlosti proudění v okolí záchytné plochy srážkoměru).
Nejvíce rozšířené jsou člunkové srážkoměry řady MR3 (dnes již zpravidla vytápěné) a stále více se rozšiřující váhové srážkoměry MRW500 (vše od firmy Meteoservis).
 
Automatický váhový srážkoměr MRW500
Obr. 35 Automatický váhový srážkoměr MRW500
 
Čidlo pro měření přízemní minimální teploty
je umístěno na přenosném stojánku (běžně nazývaný sněžnice) a je volně položeno na povrchu v blízkosti stožáru. Při dodržení zásad obsluhy stanice zajišťuje konstrukce stojánku umístění čidla ve výšce 5 cm nad povrchem terénu (v letním i zimním období). Při zapadání čidla sněhem jej pozorovatel minimálně v ranním termínu měření umístí na sněhovou pokrývku. V ČHMÚ se výhradně používají čidla Pt100.
 
Půdní teploměry
v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm, v blízkosti stožáru, jsou v zemi zakopána čidla pro měření teploty půdy. Také se používají čidla Pt100. Čidla jsou umístěna v pouzdrech zakopaných v půdním profilu tak, aby se dala v případě jejich poruchy, nebo pro případy kalibrace čidel snadno vyměnit a nebyl výměnou narušen půdní profil.
 
Ceilometr
Ceilometr řady CT 25K je určen na synoptických stanicích k měření výšky spodní základny oblačnosti a vertikální dohlednosti. Může detekovat až pět vrstev oblaků současně. Kromě vrstev oblaků rovněž detekuje vypadávající srážky nebo jiné optické překážky.
 
Ceilometr
Obr. 36 Ceilometr
 
Zařízení pro měření přízemní dohlednosti
V meteorologii je dohlednost definovaná jako největší vzdálenost, na kterou lze ještě rozeznat absolutně černý objekt proti obloze v pozadí, bez ohledu na světelné poměry. Objekt přitom musí mít rozměry nejméně (20 x 20) úhlových minut.
Meteorologická dohlednost závisí na množství vody (v různých skupenstvích), prachu, kouře a mikroorganismů v ovzduší, proto může nabývat v různých směrech různých hodnot. Vyjadřuje se v metrech nebo kilometrech. K měření dohlednosti se používají optoelektronické přístroje neboli transmisometry.
V letecké meteorologii jsou dále zavedeny termíny dráhová dohlednost, vodorovná dohlednost, šikmá dohlednost a letová dohlednost.
 
Snímač pro měření přízemní dohlednosti
Obr. 37 Snímač pro měření přízemní dohlednosti
 
Automatický tlakoměr
Je přístroj k automatickému měření aktuálního atmosférického tlaku vzduchu, redukovaného tlaku vzduchu na hladinu moře a dále umožňuje určovat tendenci tlaku vzduchu za poslední 3 hodiny.
 
Výčet meteorologických měření zde uvedený není úplně kompletní. Na řadě stanic se provádí speciální měření (jako např. měření přímého nebo difúzního záření, speciální měření atmosférického ozonu, měření radioaktivity, měření výparu a promrzání půdy, sodar, wind profiler, fotografování bolidů, ...).
 
Wind profiler
Obr. 38 Wind profiler
 

Meteorologická pozorování

Na každé manuální nebo automatizované stanici (pokud nepracuje pouze v plně automatické provozu) pozorovatel zaznamenává stav oblačnosti, stav půdy a stav počasí na stanici. 
 
Množství oblačnosti
Všechny oblaky na obloze, bez rozdílu jejich druhu, tvaru a výšky, nazýváme oblačností. Množství oblačnosti vyjadřuje, jakou celkovou část oblohy, pro klimatologické potřeby vyjádřenou v desetinách (pro synoptické účely v osminách), oblačnost pokrývá.
Množství oblačnosti odhadujeme z místa, které umožňuje přehlédnout celou oblohu. Roztroušená oblaka si představíme seskupena tak, aby se nepřekrývala, ale aby mezi nimi nebyly mezery. Pak odhadujeme, kolik desetin oblohy je zakryto oblaky, případně mlhou. Je-li pozorovatel zcela obklopen hustou mlhou, posuzuje se mlha jako oblačnost. Oblačnost pozorovatel zaznamenává ve všech klimatologických termínech.
 
Stav počasí
slouží k zaznamenání výskytu atmosférických jevů, které jsou v příslušném termínu pozorovány, k jejich vyjádření se používá definovaných kódových čísel (kód 0-9).
 
Stav půdy
Stavem půdy rozumíme konsistenční vlastnosti povrchové vrstvy půdy (nikoliv porostu). V bezmrazovém období určují stav půdy především kapalné srážky, v zimním období mráz, který způsobuje mrznutí půdy (přesněji vody obsažené v půdě), dále sněhová pokrývka a její kvalita.
Pozorování stavu půdy se koná na pozemku stanice a jejím nejbližším okolí ve všech pozorovacích termínech. Pozorovatel určuje a zapisuje pomocí definovaných kódových čísel stav půdy podle kódů (0-9).
 
Atmosférické jevy
jsou zaznamenávány na každé manuální nebo automatizované stanici (pokud nepracuje pouze v plně automatické provozu).
Jevem nazýváme úkaz pozorovaný v atmosféře nebo na zemském povrchu s výjimkou oblaků. Může mít charakter srážek, suspenzí a usazenin pevných nebo kapalných částic; může jím být také jev povahy optické nebo elektrické. Meteory se mohou vyskytovat od povrchu země (např. rosa) až do vysokých vrstev atmosféry (polární záře).
Podle složení a podmínek vzniku třídíme meteory do skupin: hydrometeory, litometeory, fotometeory a elektrometeory.
Atmosférické jevy se sledují pokud možno soustavně, tedy i mimo pozorovací termíny.
 
U atmosférických jevů zaznamenáváme:
 • vlastní atmosférický jev,
 • vzdálenost místa výskytu jevu od místa pozorování,
 • intenzitu jevu,
 • časové údaje o době začátku a konci jevu.
Intenzitu atmosférických jevů zaznamenáváme podle následující stupnice:
00 .. velmi slabý jev, 0 .. slabý jev, 1 .. mírný jev, 2 .. silný jev, 3 .. velmi silný jev.
Časové údaje se zaznamenávají s přesností na minuty. Zapisují se v aktuálním čase (SEČ, SELČ). Pokud z nějakého důvodu není znám přesný začátek nebo konec jevu, použije se pro zápis následujících mezinárodních časových zkratek: 
 
na – od půlnoci do rána 00 – 07 hod.
p – odpoledne12 – 19 hod.
ma – časně ráno 04 – 07 hod.
v – večer 19 – 22 hod.
d – den 07 – 19 hod.
np – od večera do půlnoci 19 – 24 hod.
a – dopoledne07 – 12 hod.
i – občas
 
Meteorologické jevy jsou zaznamenávány za časový úsek od 00.00 do 23.59 hodin SEČ nebo SELČ (tj. den pozorování), dle platného aktuálního času. Pokud jev trvá přes půlnoc do dalšího dne, je zapotřebí jej prvního dne ukončit - časovou značkou – np (23.59 hod.), a v dalším dnu zapsat jev znovu a jako počátek použít časovou značku – na (00.00 hod.). 
 
Sledované meteorologické jevy (podrobný popis lze najít v odborné meteorologické literatuře):
 • hydrometeory: déšť, dešťová přeháňka, mrznoucí déšť, mrholeni, mrznoucí mrholení, sněžení, sněhová přeháňka, smíšené srážky, sněhové krupky, sněhové krupky v přeháňce, sněhová zrna, zmrzlý déšť, námrazové krupky, námrazové krupky v přeháňce, kroupy, ledové jehličky, mlha, zmrzlá mlha, přízemní mlha, kouřmo, zvířený sníh, vodné tříšť, rosa, zmrzlá rosa, jíní, jinovatka, námraza, průsvitná námraza, ledovka, lepkavý sníh, náledí, zmrazky, tromba, tornádo;
 • litometeory: zákal, prachový zákal, kouř, zvířený prach nebo písek, prachová nebo písečná vichřice, prachový nebo písečný vír;
 • fotometeory: sluneční halo, měsíční halo, korona kolem Slunce, korona kolem Měsíce, irizace, gloriola, duha, bílá duha, zrcadlení;
 • elektrometeory: bouřka, blýskavice, hřmění, oheň svatého Eliáše, polární záře;
 • jiné jevy: silný vítr, bouřlivý vítr, nárazovitý vítr, proměnlivý vítr, húlava, výborná dohlednost.
 
Zvláštní meteorologické stanice
 
Totalizátor je zvláštním typem srážkoměru, který se používá v horském terénu, bez pravidelné obsluhy na místech, kde potřebujeme znát dlouhodobé úhrny srážek
 
Totalizátor na Šeráku
Obr. 39 Totalizátor na Šeráku
 
Sněhoměrný polštář je speciální meteorologicko-hydrologickou stanicí, která měře teplotu a vlhkost vzduchu v různých výškách (i teplotu sněhu), může měřit i úhrn srážek, ale hlavně měří výšku sněhové pokrývky a její vodní hodnotu
 
Sněhoměrný polštář na Beneškách (Velké Karlovice)
Obr. 40 Sněhoměrný polštář na Beneškách (Velké Karlovice)
 

Archivace, zobrazení a dostupnost meteorologických dat

Data z manuálních meteorologických stanic (základní nebo srážkoměrné) pozorovatelé zapisovali do měsíčních výkazů pozorování, které po skončení každého měsíce zasílali na místně příslušnou pobočku ČHMÚ. S nástupem počítačů někteří pozorovatelé postupně měsíční výkaz vyplňovali a zasílali elektronicky, což usnadnilo práci s daty v ČHMÚ při jejich digitalizaci.
Až s kompletní automatizací různých typů stanic došlo k podstatnému zlepšení a zrychlení dostupnosti dat v ČHMÚ. Dnes jsou veškerá data z automatizovaných stanic (synoptické stanice a dobrovolnické stanice typu AKS1) k dispozici v ČHMÚ každých 10 minut a termínová data a meteorologické jevy vždy po termínu 7, 14 a 21 hod. SEČ. Data z automatizovaných měření ostatních typů stanic jsou dostupná v ČHMÚ také každých 10 minut a manuálně měřená a pozorovaná data vždy až po skončení kalendářního měsíce. Totéž se týká manuálních srážkoměrných stanic.
Veškerá data se ihned po přenosu do ČHMÚ importují do sběrných programů stanic a databází. Sběrné programy (MeteoCentrum a Raincentrum) a klimatologická databáze Clidata umožňují téměř on-line zobrazovat aktuálně naměřená data (grafy stanic a jednotlivých prvků vždy za posledních 48 hodin) na internetových stránkách ČHMÚ. Další aplikace umožňují zobrazování aktuálních radarových dat, aktuální výstupy modelu Aladin, map meteorologických prvků, přehledy webových kamer ČHMÚ, data ze sondážních měření, aktuální satelitní data, výstupy z wind profilerů a další aplikace.
 

Ing. Pavel Lipina 
vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie
Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava

 

Vybrané odkazy

Český hydrometeorologický ústav
 
Numerický model Aladin – predikce vývoje počasí
 
Meteogramy Aladin – předpověď počasí y modelu pro konkrétní místo
 
Sondážní měření
 
Vertikální profily větru
 
Aktuální radarová data
 
Snímky z geostacionárních družic MSG
 
Snímky z polárních družic NOAA
 
Aktuální detekce blesků (za posledních 90 minut)
 
Radarové odhady srážek
 
Sněhové zpravodajství
 
Aktuální mapy (přehled hlavních meteorologických prvků)
 
Grafický přehled meteorologických měření – export dat z klimatologické databáze
 
NEAKTUALNÍ!!! Grafický přehled meteorologických měření – export dat z MeteoCentrum a RainCentrum
 
Přehled webových kamer ČHMÚ
 
Informační portál ČHMÚ (slouží pro externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností)
 
Územní teploty a srážky v ČR pro kraje
 
Měření z Klementina
 
Mapa zatížení sněhem
 
Meteorologický kroužek
 
Časopis Meteorologické Zprávy
 
Odkazy na hlavní partnery ČHMÚ
 
Odkazy na národní meteorologické služby
 
Mimo výše uvedené datové zdroje a odkazy existuje řada českých, evropských nebo světových webových adres, kde si čtenář může najít spoustu zajímavých meteorologických informací, datových zdrojů, diskusních fór. Mnoho zajímavého lze také najít na stránkách Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, Česká televize má zajímavé pořady o meteorologii (archivy pořadů na webu ČT) a řada dalších. Záleží na každém, co ho zajímá. Přeji všem čtenářům spoustu zajímavých zážitků s meteorologií.
 

 Vložit nový příspěvek


mapa webu