O projektu

Logo projektu Brána do vesmíru.Rádi vám představujeme nový projekt rozvoje přeshraničních vztahů a spolupráce mezi dvěma hvězdárnami, které působí na svých územích jako specifické vzdělávací a kulturní instituce se zaměřením na přírodní vědy, techniku apod.

První z nich, Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje, leží v severní části Zlínského kraje. Druhá, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste se nachází v Žilinskom samosprávnom kraji.

V této části webových stránek projektu se můžete seznámit se stručnou historií projektu a základními fakty o něm z pohledu programu podpory i financování a nákladů. Pro získání komplexnějšího pohledu na projekt je vhodné podívat se na plánované aktivity projektu. Samozřejmostí jsou základní informace o výzvách k výběrovým řízením na veřejné zakázky a stručné informace o historii a současnosti partnerských organizací.

 

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem předloženého projektu je podpora sociálního a hospodářského rozvoje příhraničních oblastí a vzájemné spolupráce prostřednictvím zvyšování vzdělanosti, návrhu, vývoje a realizace inovačního systému vzdělávacích programů založeného na moderních didaktických pomůckách, velmi těsné spolupráce a vzájemné pomoci.

Veřejnost při pozorování dalekohledem z centrální kopule valašskomeziříčské hvězdárny.Systém tvoří několik tematicky orientovaných modulů se značným regionálním zaměřením. Inovační vzdělávací programy jsou zaměřeny na přírodní vědy, zejména astronomii, geologii, geografii, meteorologii aj., na rozvoj techniky, to vše s důrazem na využití experimentálních a praktických přístupů včetně samostatné práce účastníků akcí.

Tento systém vzdělávacích programů je důležitou součástí snahy zvýšit úroveň vzdělanosti a podpory inovačních trendů. Napomáhá orientaci vývoje regionů směrem ke znalostní společnosti a ekonomice. Nové inovační vzdělávací programy mají silný motivační efekt, jelikož jsou založeny na vysokém stupni využití názorných didaktických pomůcek. Důležitou součástí je také orientace vzdělávacích programů na praktickou samostatnou i týmovou činnost.

Projekt zvyšuje dostupnost a kvalitu systému široce dostupných vzdělávacích programů, posiluje existující vzdělávací infrastrukturu a vytváří společně přeshraničně využívané produkty a poznatky v oblasti podpory rozvoje lidského kapitálu a rozvoje moderních technologií. Udržuje, prohlubuje a zefektivňuje specifický přístup k podpoře udržení vědy a výzkumu v regionech na bázi spolupráce hvězdáren se sítí školských zařízení na obou stranách hranice. Vytváří příznivé prostředí pro další rozvoj a zintenzivnění spolupráce mezi vzdělávacími organizacemi, mládeží i odbornými pracovišti.
 

Specifické cíle projektu

  1. Zvýšit kvalifikaci a prohloubit znalosti a dovednosti pracovníků škol a specializovaných vzdělávacích institucí, žáků a studentů na obou stranách hranice.
  2. Prohloubit a intenzifikovat spolupráci mezi partnery v oblasti vzdělávání pro potřeby vzdělanostní ekonomiky a navázat spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu.
  3. Rozšířit a zlepšit nabídku inovativních vzdělávacích programů pro školy a další vzdělávací instituce včetně institucí pro volný čas dětí a mládeže a zlepšit informovanost o nich mezi cílovými skupinami.
  4. S využitím nových a inovativních didaktických pomůcek připravit, evaluovat a realizovat systém inovativních vzdělávacích programů určených především žákům a studentům základních a středních škol na obou stranách hranice.

 Loga a publicita projektu.mapa webu