Realizace projektu zahájena

02.10.2012

Časosběrný snímek kopule kysucké hvězdárny s otáčející se noční oblohou.Po několika letech příprav jsme konečně začali realizovat projekt s názvem Brána do vesmíru. Je orientován na prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání, přípravy a realizace didaktických a metodických pomůcek a rozvoje specifické vzdělávací činnosti obou partnerů.

Hvězdárna Valašské Meziříčí a Kysucká hvězdárna V Kysuckom Novom Meste jsou stabilní a dlouholetí partneři celé řady přeshraničních projektů orientovaných jak na vzdělávání, tak na prohlubování odborné spolupráce. Kromě toho však spolupracují i v celé řadě dalších oblastí, ať už se jedná o výměnu zkušeností z oblasti řízení, marketingu, přípravy a realizací seminářů, konferencí a dalších akcí.

Tento projekt je určitým vyvrcholením vzájemné pomoci a podpory přeshraniční spolupráce. Jeho realizace začala 1. září 2012 a předpokládaný konec je 30. listopadu 2014. Čekají nás téměř tři roky usilovné práce a spolupráce s cílem připravit obě organizace na vyšší standardy vzdělávacích programů se zaměřením na využití praktických didaktických modelů. Nejde jen o přípravu pomůcek a modelů, úpravy interiérů tak, aby mohly lépe sloužit přeshraniční spolupráci a vzdělávání, ale také o vývoj a přípravu samotných vzdělávacích programů, jejich evaluaci a nasazení do výukového procesu.

 

Projekt Brána do vesmíru - stručně v bodech

Pro lepší orientaci v projektu jsme se pokusili stručně shrnout základní body a aktivity projektu, které je možno rozdělit do šesti oblastí (nekorespondují přímo s aktivitami projektu).

Severní část areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, kde bude instalován geopark.1. Geopark – Jak vznikaly Karpaty? – cílem je vzdělávací a naučná expozice o vzniku známého pohoří Karpat na ukázce vybraných druhů hornin, včetně ukázek hospodářského a technického použití vybraných hornin. Park je koncipován jako systém chodníků, které budou lemovány vybranými vzorky hornin s popisem. předpokládaný počet vzorků 35, část geoparku bude upravena a osázena dřevinami typickými pro oblast Karpat. K této aktivitě patří vzdělávací a metodické materiály.

2. Vzdělávací a naučný park – akceptuje a rozvíjí nejmodernější trend vzdělávání za pomoci naučných modelů: model Sluneční soustavy v měřítku velikostí, sluneční hodiny, model řezu zemským tělesem a model místního poledníku se souřadnými systémy aj. Modely budou umístěny v parkovém areálu hvězdárny. Součásti aktivity jsou i tabule s informacemi, co lze v areálu nalézt a jak s pomůckami pracovat.

3. Vzdělávací a naučná expozice Brána do vesmíru – centrální budova – stálá expozice s interaktivními prvky instalovaná v hale hlavní budovy. Slouží pro první seznámení s problematikou, činností hvězdárny, aktualitami z oborů. Součástí budou interaktivní části s dotykovými obrazovkami  s multifunkčními vzdělávacími, informačními a evaluačními programy. Součástí budou i 3D modely vybraných astronomických těles či souborů těles, výzkumných sond, družic, či úkazů  apod.

4. Vzdělávací a naučná expozice - Brána do vesmíru – Ballnerova hvězdárna – v současné době je v objektu instalovaná expozice o historii a současnosti hvězdárny. Vznikne zde v rámci projektu expozice historických měřících meteorologických přístrojů s popisy, vzdělávacími a informačními tabulemi včetně ukázek, jak se kdysi měřilo počasí. Jedná se o expozici (samostatný soubor) v podobě skleněných prachotěsných vitrín pro umístění přístrojů a informačními tabulemi a štítky.

Pohled do stávajícího nevyhovujícího přednáškového sálu Kysucké hvězdárny.5. Vzdělávací aktivity – Brána do vesmíru  – rozvoj vzdělávacích systémů a přeshraničního vzdělávání, výzkumu a výměny vzdělávacích zkušeností. Příprava lektorů, vzdělávacích pracovníků institucí z obou regionů, evaluace a realizace nových vzdělávacích programů s intenzivním využitím modelů a expozic, využití nových metodik, včetně přípravy nabídky specializovaného vzdělávání v oblasti vědy, výzkumu, tranferu know-how do praxe apod. Pořádání workshopů pro učitele a pedagogické pracovníky, informačních seminářů a tematických soustředění při žáky a studenty.

6. Publicita projektu a aktivit – informuje cílové skupiny o vybudování, možnostech, přínosech a využití celého areálu a pomůcek a akcí v rámci celého projektu (podmínka OP). Jedná se o: informační a propagační tiskoviny (3 druhy letáčků a brožurka); plakáty; informace v tisku; výroba a odvysílání TV dokumentu; nákup prostoru v masmédiích; informační tabule aj. Materiály zároveň slouží k marketingu p.o.

 

Většina aktivit je realizována ve velmi těsné spolupráci obou partnerů a výstupy jsou pak podle potřeby a možností využívány v areálech partnerů.

Sledujte naše webové stránky, kde kromě infromací z postupu realizace projetku nejdete především pozvánky a programy všech plánovaných akcí, propozice připravované soutěže, ale také databázový systém s informacemi o objektech noční oblohy, které je možné pozorovat v daném období. Tím samozřejmě výčet možností a informací zdaleka nekončí. Své znalosti si můžete doplnit v rubrice věnované odborným článkům.


« zpět na přehled


mapa webu