Aktivity projektu

Projekt Brána do vesmíru je rozdělen do 10 aktivit, jejichž stručný přehled uvádíme níže. Některé aktivity realizuje jen jeden z partnerů, ale většinu realizují oba partneři společně, s využitím výhod přeshraniční spolupráce.

Pohled na hlavní budovu Hvězdárny Valašské Meziříčí ze střechy budovy odborného pracoviště.  Pohled na objekt Kysucké hvězdárny.

 

Aktivity projektu Brána do vesmíru:

  1. Koordinační setkání
  2. Příprava vzdělávacího modulu Společná minulost – Jak vznikaly Karpaty?
  3. Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty
  4. Příprava vzdělávacích programů modulu Cesta planet
  5. Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Cesta planet
  6. Příprava vzdělávacích programů modul Brána do vesmíru
  7. Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Brána do vesmíru
  8. Experimentem k poznání a spolupráci
  9. Publicita projektu a aktivit
  10. Webová prezentace projektu

 

Aktivita 01 – Koordinační setkání HCP

Vlajka SRAktivita orientovaná na řízení, koordinaci a velmi těsnou a efektivní spolupráci obou partnerů při realizaci aktivit. Cílem je zajistit potřebnou součinnost a provázanost, stejně jako vzájemnou odbornou pomoc projektových týmů obou partnerů.

Kromě operativního řízení a běžné koordinace aktivit i akcí budou hlavní náplní aktivity koordinační setkání, z nichž 2 se uskuteční v sídle HCP a 2 v sídle VP. Cílem koordinačních setkání partnerů je především časová a prostorová koordinace aktivit projektu, upřesnění obsahu a náplně jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně postupů při propagaci a publicitě. Dále určení konkrétní odpovědnosti za dílčí úkoly v daném časovém úseku a upřesnění časového harmonogramu.

Za aktivitu zodpovídá HCP.
 

Aktivita 02 – Příprava vzdělávacího modulu Společná minulost – Jak vznikaly Karpaty?

Vlajka ČRAktivita akcentuje naplnění strategických cílů organizace VP ve snaze připravit na bázi moderních a praktických didaktických pomůcek soubor inovativních vzdělávacích programů zaměřených na astronomii, geologii a geografii s jasnou orientací na regionální záležitosti a propojení obou příhraničních regionů jejich přírodními a geografickými podmínkami.

Cílem aktivity je s odbornou péčí navrhnout, připravit, metodicky a didakticky správně propojit globální poznatky a znalosti s regionálními specifiky v oblastech geologie, geomorfologie, geografie aj. Výstupem tohoto modulu jsou dva vzdělávací programy s pracovními názvy Společná minulosti – Jak vznikaly Karpaty (pomáhající při výuce regionální geografie a přírodovědy) a Bohatství regionů (propojující oblast přírodního neživého bohatství s jeho intenzivním ekonomickým využíváním včetně problematiky udržitelnosti). Tyto programy budou odborně i metodicky připravovány ve spolupráci se specialisty v oboru a bude zajištěna těsná vazba mezi přípravou a realizací didaktických pomůcek (včetně jejich obsahu) a vzdělávacími programy.

Významným prvkem této aktivity jsou rovněž příprava, návrh a realizace nezbytných didaktických pomůcek v podobě menšího geoparku, zaměřeného na geologickou i přírodní minulost Karpat jako společného pohoří nejen Slováků a Čechů. Geopark není koncipován jako běžná výstava ukázek hornin, ale inovativně bude vystavěn jako příběh vysvětlující a dokládající na konkrétních vzorcích hornin vznik a minulost významného vrásového pohoří – Karpat. Kromě toho bude expozice doplněna o ukázky zpracování a využití vybraných druhů hornin, z hlediska přírodních věd budou součástí geoparku také dřeviny typické právě pro tento geografický region.

Vlajka SRPřípravné práce, výběr a svoz vzorků zajišťuje vedoucí partner (VP) také pro hlavního přeshraničního partnera (HCP). Poté mu VP přepraví vybrané a dohodnuté vzorky na místo (do areálu HCP) a HCP v rámci svého rozpočtu a povinností zajistí jejich řádnou instalaci dle projektové dokumentace a pokynů odborného pracovníka.

Významným prvkem aktivity bude textová, metodická, obrazová a grafická příprava nezbytných metodických materiálů, propagačních a informačních letáčků a brožur, obsažených v aktivitě Publicita.

HCP se na této aktivitě bude podílet výše uvedenými činnostmi. Zodpovídá za vybudování stavební části didaktické pomůcky (geopark) ve svém areálu a instalaci vzorků hornin dodaných VP.

 

Aktivita 03 – Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Společná minulost – Jak vznikaly Karpaty

Vlajka ČRAktivita je zaměřena na rozvoj vzdělávacích systémů a přeshraničního vzdělávání, výměnu vzdělávacích zkušeností pomocí inovativních a moderních metod vzdělávaní. Rovněž zahrnuje přípravu lektorů, vzdělávacích pracovníků institucí z obou regionů, evaluaci a realizaci nových vzdělávacích programů s intenzivním využitím modelů a expozic, využití nových metodik včetně přípravy nabídky specializovaného vzdělávání v oblasti vědy, výzkumu, transferu know-how do praxe apod.

Toho je docíleno nejen vlastní přípravou a realizací vzdělávacích programů podle modulů, ale také organizací a pořádáním workshopů, informačních seminářů a tematických soustředění pro pedagogy, žáky a studenty. Evaluační akce proběhnou na pracovišti VP a pro jejich účastníky z řad žáků a studentů bude zajištěna doprava z jejich škol k nám a zpět.

Na základě připomínek účastníků evaluačních akcí z řad žáků, studentů, pedagogů i odborných pracovníků a členů projektového týmu dojde k případnému zpracování a zapracování připomínek do metodiky i obsahu programu. Paralelně s tím budou dokončovány také informační a propagační materiály publicity pro daný modul a jejich distribuce mezi cílové skupiny.

Významnou částí aktivity jsou také doprovodné workshopy a semináře, jejichž cílem je vyškolit pracovníky hvězdáren v realizaci těchto programů, a dále propagovat a informovat o nových inovativních programech pedagogické pracovníky ze všech druhů školských zařízení i pracovníky zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Vlajka SRVzdělávací aktivity modulu Společná minulost Jak vznikaly Karpaty budou zajišťovány i u HCP samostatně, ale v úzké návaznosti a propojení společnými akcemi a konzultacemi včetně komunikace se školami. HCP zajistí na základě podkladů zajištěných a připravených VP svou koncepci programů pro evaluaci s přihlédnutím k regionálním specifikům Kysuc a okolí (to je také důvod, proč je tato aktivita realizována samostatně). Další průběh aktivity je prakticky identický s průběhem aktivity u VP. Budou realizovány evaluační programy včetně zajištění dopravy žáků a studentů na pracoviště HCP, provedeny případné úpravy a korekce ve vzdělávacích programech. Následně budou realizovány vlastní vzdělávací akce se zajištěnou dopravou žáků a studentů, včetně škol z ČR.

HCP se organizačně i rozpočtově významnou měrou podílí na realizaci společných akcí této aktivity, Geocestě a workshopech, a to nejen na úrovni zajištění lektorů, organizace akcí, ale i v oblasti propagace a informovanosti o akcích a možnostech ve slovenských školách a dalších organizacích.
 

Aktivita 04 Příprava vzdělávacích programů modulu Cesta planet

Vlajky ČRCílem aktivity je připravit veškeré nezbytné materiály včetně metodických podkladů a didaktických pomůcek pro úspěšnou realizaci vzdělávacích programů modulu Cesta planet, a to v souladu s jejich možnostmi a účelem.
Významným prvkem realizace bude opět intenzivní spolupráce mezi oběma partnery na přípravě odborné náplně, metodiky i samotných vzdělávacích programů a didaktických pomůcek. Je plánována příprava dvou inovativních vzdělávacích programů v modulu Cesta planet s vysokým stupněm praktických činností, ukázek a výuky. Jeden bude obsahově a metodicky zaměřen na žáky základních škol, druhý na studenty škol středních.

Soubor didaktických pomůcek modulu Cesta planet obsahuje: (a) modely těles Sluneční soustavy v měřítku velikostí – jedná se o jednoduché sloupky s umístěnými modely těles Sluneční soustavy v měřítku; (b) sluneční analemické hodiny, které jsou výbornou a názornou pomůckou nejen pro měření času, ale také pro souřadnicové systémy, úkazy těles na obloze, vysvětlení principu kalendáře apod.; (c) rovinný model řezu tělesem planety Země, který velmi názorně přiblíží jednotlivé vnitřní vrstvy a struktury Země, jejich vlastnosti včetně poměrných velikostí; (d) model místního poledníku se souřadnými systémy – inovativní didaktická pomůcka názorně představující základní roviny místního, nebeského i geografického souřadného systému.

Součástí souboru pomůcek budou také stálé tabule publicity a přenosné tabule se vzdělávacími a metodickými materiály s informacemi, co lze v areálu nalézt a jak s pomůckami pracovat.

Vlajka SRVybudování souboru nezbytných didaktických pomůcek na pracovišti HCP. Jedná se o soubor Cesta planet: (a) vybudování 10 názorných modelů těles Sluneční soustavy umístěných v areálu a dalších didaktických pomůcek vysvětlujících základní přírodní úkazy; (b) analemické sluneční hodiny (čas, kalendář a základní charakteristiky nejdůležitějších těles Sluneční soustavy).
K dosažení cílů aktivity budou vypracovány záměr a metodika jednotlivých didaktických pomůcek a modelů, bude navržena a připravena textová a obrazová dokumentace a připraven ideový návrh modelů. Z hlediska investic je nezbytné vybudovat přístup k expozici (dlážděný chodník), zarovnat terén, zajistit odvodnění okolního terénu a vhodné osvětlení (vzdělávací aktivity budou realizovány také ve večerních a nočních hodinách, z hlediska zajištění bezpečnosti účastníků aktivit je nezbytné zajistit přívod elektřiny).

Kvůli účinnějšímu využití metodiky vzdělávaní je řešen přístup do areálu expozice z jižní strany pozemku HCP.

Realizací této aktivity vytvoříme dva druhy vzdělávacích programů v modulu Cesta planet a přípravu a realizaci souboru didaktických modelů pro evaluaci a realizaci inovačních, prakticky zaměřených vzdělávacích programů v rámci inovativního systému vzdělávání u obou partnerů.

 

Aktivita 05 Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Cesta planet

Vlajka ČRTato aktivita rozšiřuje a zlepšuje nabídku inovativních vzdělávacích programů pro školy a další vzdělávací instituce.

Zajišťuje evaluaci připravených vzdělávacích programů v praxi při akcích se studenty a žáky, pro něž bude zajištěna doprava ze škol a zpět v rozsahu plánovaného rozpočtu. Připomínky a náměty účastníků těchto akcí z řad žáků, studentů, pedagogů i odborných pracovníků a členů projektového týmu budou případně zpracovány a zapracovány. Budou dokončovány také informační a propagační materiály publicity pro daný modul a jejich distribuce mezi cílové skupiny. Budou připraveny a zhotoveny vzdělávací tabule s prvky povinné publicity.

Připravené finální verze evaluovaných vzdělávacích programů budou nabídnuty školám. V rozsahu daném rozpočtem bude jejich žákům a studentům poskytnuta doprava ze školy k nám a zpět. Předpokládáme, že těchto vzdělávacích akcí se zúčastní také školní kolektivy ze Slovenska, jimž rovněž zajistíme dopravu k nám a zpět.

Významnou součástí aktivity budou doprovodné workshopy a semináře, jejichž cílem je vyškolit pracovníky hvězdáren v realizaci těchto programů a dále propagovat a informovat o nových inovativních programech pedagogické pracovníky ze všech druhů školských zařízení a pracovníky zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Vlajka SRObdobně jako u aktivity č. 3 realizuje svou část implementace inovativních vzdělávacích programů HCP samostatně, avšak v úzkém propojení, spolupráci a koordinaci s projektovým týmem VP. Tento organizační přístup je zvolen kvůli odlišným místním podmínkám a instalaci didaktických pomůcek v areálu HCP.

Aktivita zahrnuje komplexní evaluaci a realizaci vzdělávacích programů modulu Cesta planet za využití souboru souvisejících didaktických pomůcek v areálu HCP. Své lektory vyškolí v rámci aktivity pořádané ve spolupráci s VP. Poté pracovníci provedou evaluaci programů na svých pracovištích, v případě nutnosti promítnou její závěry do finální podoby vzdělávacích programů. HCP využívá připravených metodik a postupů včetně tištěných materiálů ve spolupráci s VP.

Po evaluaci a případných úpravách vzdělávacích programů bude HCP realizovat vzdělávací akce na svém pracovišti pro školní skupiny, včetně zajištění jejich dopravy ze školy a zpět, a to i u skupin žáků a studentů z ČR.

HCP se v této aktivitě přímo podílí také na přípravě a realizaci dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na lektory, pedagogy i žáky a studenty s cílem propagovat nové inovativní vzdělávací programy a podpořit přeshraniční spolupráci a zvýšení vzdělanosti vlastních pracovníků.

 

Aktivita 06 Příprava vzdělávacích programů modul Brána do vesmíru

Vlajka ČRCílem aktivity je připravit veškeré nezbytné materiály včetně metodických podkladů a didaktických pomůcek pro úspěšnou realizaci vzdělávacích programů modulu Brána do vesmíru, a to v souladu s možnostmi a účelem didaktických pomůcek. Tento modul má v případě VP dvě části orientované v prvním případě přímo na astronomii, pozorování a regionální geografii a ve druhé části na meteorologii.

V modulu Brána do vesmíru, části Astronomie, budou připraveny 3 inovativní vzdělávací programy. Budou připraveny programy pro žáky základních škol (druhý stupeň), středních škol a ostatní, věkově nerozlišené (především pro zájmovou a mimoškolní vzdělávací činnost). V části Meteorologie budou připraveny 2 inovované vzdělávací programy (pro ZŠ a SŠ).

Klíčovou didaktickou inovativní pomůckou bude vzdělávací a naučná expozice s interaktivními prvky, rozdělená na dvě části. První z nich, včetně interaktivních prvků, bude umístěna v hale hlavní budovy. Jejím účelem je prvotní a základní seznámení s astronomií a ve vybrané části expozice i s regionální geografií i aktualitami z astronomie. Inovativní součástí jsou i tematicky orientované 3D modely.

Další část – didaktické pomůcky – bude umístěna v prostorách historické Ballnerovy hvězdárny. Zde budou na konkrétních historických i současných přístrojích prezentovány způsoby a metody měření počasí včetně popisů vystavených meteorologických přístrojů. Jedná se o samostatný soubor v podobě skleněných prachotěsných vitrín pro umístění přístrojů s informačními tabulemi a štítky.

Vlajka SRObdobně jako u VP, i v případě HCP je cílem aktivity připravit soubor inovativních vzdělávacích programů navázaných na moderní a inovativní, široce použitelné didaktické pomůcky. Realizace aktivity vychází z velmi těsné spolupráce partnerů a zvýšení efektivity vynaložených prostředků společnou přípravou. HCP zajistí pro svou potřebu výběr podkladů, sestavení textů, úpravu obrázků, výběr modelů apod. Výstupem budou dva připravené vzdělávací inovativní programy pro základní a střední školy.

Základní didaktická inovativní pomůcka v podobě speciální stálé vzdělávací expozice v interiéru budovy bude sloužit k seznámení se základní problematikou astronomie a aktualitami z oboru. Součástí budou 3D prostorové modely astronomických přístrojů, kosmických sond a vesmírných objektů. Realizace aktivity přinese zásadní zlepšení a inovaci edukačních možností v objektu HCP.

Specifičnost této aktivity z pohledu HCP spočívá v zásadní nutnosti adaptovat stávající zcela nevyhovující části na moderní inovativní vzdělávací prostory. Z hlediska adaptací prostor je nezbytné vybudovat atraktivní, funkční a zdravotně vhodný vnitřní prostor přednáškové místnosti, umožňující provádět inovativní vzdělávací pořady s pomocí multimediální a výpočetní techniky.

Ve vstupních prostorech a prostoru schodiště je plánována instalace 3D modelů kosmické techniky, přístrojů a názorných modelů v kombinaci s velkoplošnými vzdělávacími tabulemi.

 

Aktivita 07 – Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Brána do vesmíru

Vlajka ČRAktivita zajišťuje praktickou evaluaci připravených vzdělávacích programů při akcích se studenty a žáky, při workshopech a soustředěních. Připomínky účastníků těchto akcí z řad žáků, studentů, pedagogů i odborných pracovníků a členů projektového týmu budou případně zpracovány a zapracovány do metodiky i obsahu programů.

Významnou částí této aktivity je realizace vzdělávacích akcí orientovaných na žáky a studenty, ale i další zájemce o problematiku a mimoškolní vzdělávání. Jedná se nejen o společné akce s jinými aktivitami (závěrečný workshop, workshop „Nové vzdělávací možnosti...“), ale především o specializované akce, jakými jsou putovní seminář, astrostáže „Společné hvězdné nebe“ a tematická soustředění, vše určeno především žákům a studentům. Při těchto akcích budou vzdělávací programy evaluovány a případné připomínky zapracovány do materiálů a prezentací.

Z hlediska přeshraničních dopadů vnímáme jako velmi pozitivní výměny studentů a žáků, jejich seznámení s kulturou, historií i přírodními krásami sousedícího regionu na opačné straně hranice, odbourávání jazykových bariér, ale také představení příhraničního regionu z určitého nadhledu astronomie a geografie.

Vlajka SRCílem aktivity je evaluovat a realizovat inovativní vzdělávací programy s využitím nových didaktických pomůcek a především adaptovaných inovativních vzdělávacích prostor v objektu HCP. Díky nim HCP evaluuje standardním postupem – prostřednictvím připomínek a konzultací s účastníky, studenty, pedagogy apod. – vzdělávací programy, které následně v podobě finálních vzdělávacích akcí bude realizovat pro školy. Pro skupiny žáků a studentů bude zajištěna doprava do objektu HCP i zpět do škol.

Aktivita zahrnuje také přípravu a přínos významné akce projektu s názvem „Význam a prínos inovatívnych metód a možností vzdelávania prostredníctvom vybudovaných expozícií Brány do vesmíru (VPIM)“. jejímž cílem je kompletní představení a předání všech nových inovativních vzdělávacích programů a didaktických pomůcek veřejnosti a informování pedagogů.

Velmi specifickou akcí je realizace astrostáží Společné hvězdné nebe, při nichž účastníci z ČR pobývají v SR a naopak, a dále studijních cest pro studenty příhraničních regionů. Cílem akcí je seznámit studenty s pracovišti partnerů, jejich vzdělávacími programy, dalšími hvězdárnami, kulturními zařízeními, historickými a kulturními tradicemi a geologickými lokalitami. V rámci aktivity realizujeme pozorování hvězdné oblohy, jakož i workshop pro účastníky s cílem seznámit je s různými fotografickými technikami a metodami zpracování obrazu. Výsledky jejich práce budou zpracovány, vyhodnoceny a nejlepší se dostanou na putovní výstavu, která má svůj vzdělávací a motivační charakter a napomáhá také publicitě projektu a jeho výstupům.

Výstupem aktivity bude putovní výstava fotografií s názvem „Spoznajme sa cez hvezdy“, která bude instalována v prostorách partnerů a dalších vzdělávacích institucí.

 

Aktivita 08 – Experimentem k poznání a spolupráci

Vlajka ČRSpecifikem této aktivity je její velmi silný přeshraniční dopad, cílený především na žáky a studenty z obou zemí. Aktivita je inovativní především ve dvou hlavních aspektech, a to v samostatné práci žáků a studentů z obou zemí a v řešení praktických, jednoduchých i náročnějších praktických úkolů a úloh nejen z astronomie a meteorologie. Tento vzdělávací přístup umožňuje zvýšit efektivitu vzdělávání a výuky.

První krokem k realizaci aktivity jsou návrh, výběr a příprava praktických úkolů, včetně návodů na sestavení jednoduchých měřicích přístrojů a jejich ověření v praxi. Dalším důležitým krokem je zajištění publicity a propagace této soutěže s názvem Experimentem k poznání a spolupráci, na níž se budou opět podílet oba partneři intenzivní komunikací se školami, institucemi volnočasových aktivit, ale i přímo s jednotlivci. Soutěž je určena žáům a studentům příhraničních regionů.

Pro zajištění přípravy a ověření úkolů je nezbytné dovybavit přístrojové vybavení ve formě drobných a nepříliš nákladných přístrojů určených pro využití přímo žáky a studenty. Jedná se o soubor měřicích přístrojů astronomie, geodézie a navigace (sextanty), přístrojů na měření vybraných prvků počasí a základních astronomických pomůcek a dalekohledů.

Kromě intenzivní komunikace s účastníky a zájemci o soutěž jsou pro zájemce – a na konci aktivity pro úspěšné řešitele – připraveny dva workshopy, zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností pomocí inovativních vzdělávacích metod a postupů s využitím pomůcek a přístrojů.

Poslední klíčovou činností této aktivity je příprava inovativních vzdělávacích a didaktických pomůcek zaměřených na praktická večerní astronomická pozorování a na samotnou práci v hlavní kopuli hvězdárny, pracoviště VP. V rámci aktivity bude připraven také inovativní a unikátní otevřený databázový systém s textovými, číselnými a obrazovými informacemi pro vybrané pozorovatelné objekty na naší obloze. To umožní žákům a studentům, ale i lektorům, velmi rychlý přístup k potřebným údajům pro nalezení objektu na obloze a zjištění jeho základních parametrů a vlastností.

Všechny tyto technické a programové inovace budou plně sloužit účastníkům workshopů, ale i dalším účastníkům jiných akcí přeshraniční spolupráce, a budou efektivně napomáhat vzdělávacímu procesu. Vyvinuté systémy informační podpory i metodiky budou také předány HCP k využití na jeho pracovišti.

 

Aktivita 09 – Publicita projektu a aktivit

S ohledem na rozsah a význam aktivit pro další rozvoj a spolupráci, stejně jako pro udržitelnost projektu, realizují tuto aktivitu oba partneři ve vzájemné úzké spolupráci. Ta se projevuje především ve zpracování a realizaci jednotlivých materiálů publicity, které ve většině případů slouží i jako vzdělávací a metodické materiály. Některé materiály realizuje pouze jeden z partnerů s tím, že adekvátní část výtisků poskytne druhému partnerovi, jiné jsou zhotoveny každým partnerem pod stejným názvem, ale akceptují jejich specifika (ovšem i v tomto případě dochází k výměně materiálů mezi partnery).

Materiály publicity budou distribuovány několika způsoby: přímým předáním účastníkům akcí, partnerům, dodavatelům apod.; cíleným či příležitostným rozesíláním potenciálním uživatelům z cílových skupin s možností vyžádaného zaslání  v tištění podobě.

Kromě toho budou materiály volně k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách projektu tak, aby mohly sloužit svému hlavnímu účelu – metodické pomoci a vzdělávání. S HCP budeme intenzivně spolupracovat i při výměně tištěných materiálů publicity a jejich efektivním šíření k cílovým skupinám.

Vlajka SRPartner má zpracovanou do určité míry samostatnou strategii publicity, která je však ve značné míře navázána na stejnou aktivitu u VP. Po předchozích dobrých zkušenostech připravuje 2 specifické materiály publicity, které realizuje HCP a VP předá až vytištěné materiály (jedná se o  záložky do knih a Klenoty hvězdné oblohy – Hvězdné nebe).

Společným cílem je nejen publicita projektu, ale také jednotlivých jeho aktivit, modulů, akcí apod. Mnohé materiály slouží zároveň jako metodické a vzdělávací, a tím se dostanou k lidem snadněji.

V ostatních úkonech zajištění publicity postupuje a koná obdobně jako partner, zejména komunikuje s místními sdělovacími prostředky, podílí se na tvorbě obsahu webových stránek, zajišťuje publicitu na akcích (informační tabule, ústní sdělení, vlajky), instalace stálých tabulí publicity apod.

 

Aktivita 10 – Webová prezentace projektu

Webová prezentace na samostatné doméně s příponou *.eu bude realizována na bázi uživatelsky upraveného redakčního systému pro jejich správu, navržené grafiky projektu s využitím obou jazyků na principu autora (tedy mateřského či používaného jazyka autora daného příspěvku). Cílem je, aby se tento web stal vyhledávaným místem nejen pro studenty, ale také pro pedagogy a pracovníky v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Za aktivitu bude zodpovědný VP, který má v této oblasti značné zkušenosti a možnosti (v této chvíli spravuje 3 weby).

Webová prezentace bude sloužit jako komunikační platforma, veřejně přístupné místo k prezentaci a plné dispozici výstupů projektu v elektronické podobě, zdroj ověřených, spolehlivých, moderních a kvalitních informací, návodů, článků apod. Bude také sloužit jako spojovací uzel pro účastníky soutěže v rámci aktivity 8 – Experimentem k poznání a spolupráci, s možností přímé komunikace s metodickým vedoucím soutěže, který poskytuje podporu soutěžícím a dalším zájemcům.

Loga a publicita projektu.mapa webu