Aktivity projektu

Projekt Brána do vesmíru se skládá z několika aktivit, jejichž stručný přehled uvádíme níže. Celý projekt je rozdělen do 10 aktivit, z nichž některé realizuje jen jeden z partnerů, ale většinu realizují oba partneři dohromady, s využitím výhod přeshraniční spolupráce.

Pohled na hlavní budovu Hvězdárny Valašské Meziříčí ze střechy budovy odborného pracoviště.  Pohled na objekt Kysucké hvězdárny.

 

Aktivity projektu Brána do vesmíru:

  1. Koordinační setkání
  2. Příprava vzdělávacího modulu Společná minulost – Jak vznikaly Karpaty?
  3. Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty
  4. Příprava vzdělávacích programů modulu Cesta planet
  5. Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Cesta planet
  6. Příprava vzdělávacích programů modul Brána do vesmíru
  7. Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Brána do vesmíru
  8. Experimentem k poznání a spolupráci
  9. Publicita projektu a aktivit
  10. Webová prezentace projektu

 

Aktivita 01 - Koordinační setkání HCP

Vlajka SRAktivita orientovaná na řízení, koordinaci a velmi těsnou a efektivní spolupráci obou partnerů při realizaci aktivit. Cílem aktivity je zajistit potřebnou součinnost a provázanost, stejně jako vzájemnou odbornou pomoc projektových týmů obou partnerů.

Kromě operativního řízení a běžné koordinace aktivit i akcí, budou hlavní náplní aktivity koordinační setkání, z nichž 2 se uskuteční v sídle HCP a 2 v sídle VP. Cílem koordinačních setkání partnerů je především časová a prostorová koordinace aktivit projektu, upřesnění obsahu a náplně jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně postupů při propagaci a publicitě. Dále konkrétní odpovědnosti za dílčí úkoly v daném časovém úseku, upřesněn časový harmonogram.

Za aktivitu je odpovědný HCP.
 

Aktivita 02 - Příprava vzdělávacího modulu Společná minulost – Jak vznikaly Karpaty?

Vlajka ČRAktivita akcentuje naplnění strategickcýh cílů organizace VP ve snaze připravit na bázi moderních a praktických didaktických pomůcek soubor inovativních vzdělávacích programů zaměřených na oblast astronomie, geologie, geografie s jasnou orientací na regionální záležitosti a propojení obou příhraničních regionů svými přírodními a geografickými podmínkami.

Cílem aktivity je s odbornou péčí navrhnout, připravit, metodicky a didakticky správně propojit globální poznatky a znalosti s regionálními specifiky v oblasti geologie, geomorfologie, geografie aj. Výstupem tohoto modulu jsou dva vzdělávací programy s pracovními názvy: Společná minulosti - Jak vznikaly Karpaty (pomáhající při výuce regionální geografie a přírodovědy) a Bohatství regionů (propojující oblast přírodního neživého bohatství s jeho intenzivním ekonomickým využíváním včetně problematiky udržitelnosti). Tyto programy budou odborně i metodicky připravovány se specialisty v oboru a bude zajištěna těsná vazba mezi přípravou a realizací didaktických pomůcek (včetně jejich obsahu) a vzdělávacími programy.

Významný prvek této aktivity je také příprava, návrh a realizace nezbytných didaktických pomůcek v podobě menšího geoparku, který bude zaměřen na geologickou i přírodní minulost Karpat, jako společného pohoří nejen Slováků a Čechů. Geopark není koncipován jako běžná výstava ukázek hornin, ale inovativně bude vystavěn jako příběh vysvětlující a dokládající na konkrétních vzorcích hornin vznik a minulost významného vrásového pohoří - Karpat. Kromě toho bude expozice doplněna také ukázkami zpracování a využití vybraných druhů hornin, z hlediska přírodních věd bude geopark doplněn také o dřeviny typické právě pro tento geografický region.

Vlajka SRPřípravné práce, výběr a svoz vzorků zajišťuje vedoucí partner (VP) také pro hlavního přeshraničního partnera (HCP). Poté mu VP přepraví vybrané a dohodnuté vzorky na místo (do areálu HCP) a HCP si zajistí v rámci svého rozpočtu a povinností jejich řádnou instalaci dle projektové dokumentace a pokynů odborného pracovníka.

Významným prvkem aktivity také bude textová, metodická, obrazová a grafická příprava nezbytných metodických materiálů, propagačních a informačních letáčků a brožurek, které jsou obsaženy v aktivitě Publicita.

HCP se na této aktivitě bude podílet již výše uvedenými činnostmi a je odpovědný za vybudování stavební části didaktické pomůcky (geopark) ve svém areálu a instalaci vzorků hornin dodaných VP.

 

Aktivita 03 - Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty

Vlajka ČRAktivita je zaměřena na rozvoj vzdělávacích systémů a přeshraničního vzdělávání, výměnu vzdělávacích zkušeností pomocí inovativních a moderních metod vzdělávaní. Rovněž zajišťují přípravu lektorů, vzdělávacích pracovníků institucí z obou regionů, evaluaci a realizaci nových vzdělávacích programů s intenzivním využitím modelů a expozic, využití nových metodik, včetně přípravy nabídky specializovaného vzdělávání v oblasti vědy, výzkumu, transferu know-how do praxe apod.

Toho je docíleno nejen vlastní přípravou a realizací vzdělávacích programů dle modulů, ale také organizací a pořádáním workshopů, informačních seminářů a tematických soustředění pro pedagogy, žáky a studenty. Evaluační akce proběhnou na pracovišti VP a pro jejich účastníky z řad žáků a studentů bude zajištěna doprava z jejich škol k nám a zpět.

Na základě připomínek účastníků evaluačních akcí z řad žáků, studentů, pedagogů i odborných pracovníků a členů projektového týmu, dojde k případnému zpracování a zapracování připomínek do metodiky i obsahu programu. Paralelně s tím budou dokončovány také informační a propagační materiály publicity pro daný modul a jejich distribuce mezi cílové skupiny.

Významnou částí aktivity jsou také doprovodné workshopy a semináře, jejichž cílem je jednak vyškolit pracovníky hvězdáren v realizaci těchto programů, a jednak propagovat a informovat o nových inovativních programech pedagogické pracovníky ze všech druhů školských zařízení, pracovníky zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Vlajka SRVzdělávací aktivity modulu Společná minulost - Jak vznikaly Karpaty, budou zajišťovány i u HCP a to samostatně, ale v úzké návaznosti a propojením společnými akcemi a konzultacemi včetně komunikace se školami. HCP zajistí na základě podkladů zajištěných a připravených VP svou koncepci programů pro evaluaci s přihlédnutím na regionální specifika Kysúc a okolí (to je také důvod proč je tato aktivita realizována samostatně). Další průběh aktivity je prakticky identický s průběhem aktivity u VP. Budou realizovány evaluační programy včetně zajištění dopravy žáků a studentů na pracoviště HCP, provedeny případné úpravy a korekce ve vzdělávacích programech. Pak budou realizovány vlastní vzdělávací akce se zajištěnou dopravou žáků a studentů, včetně škol z ČR.

HCP se významnou měrou organizačně i rozpočtově podílí na realizaci společných akcí této aktivity, Geocestě a workshopech, a to nejen na úrovni zajištění lektorů, organizace akcí, ale i v oblasti propagace a informovanosti o akcích a možnostech na slovenských školách a dalších organizacích.
 

Aktivita 04 - Příprava vzdělávacích programů modulu Cesta planet

Vlajky ČRCílem aktivity je připravit veškeré nezbytné materiály včetně metodických podkladů a didaktických pomůcek pro úspěšnou realizaci vzdělávacích programů modulu Cesta planet, a to v souladu s možnostmi a účelem didaktických pomůcek.
Významným prvkem realizace bude opět intenzivní spolupráce mezi oběma partnery na přípravě odborné náplně, metodiky i samotných vzdělávacích programů a didaktických pomůcek. Je plánována příprava dvou inovativních vzdělávacích programů v modulu Cesta planet s vysokým stupněm praktických činností, ukázek a výuky. Jeden bude obsahově a metodicky zaměřen na žáky základních škol, druhý na studenty škol středních.

Soubor didaktických pomůcek modulu Cesta planet obsahuje: (a) modely těles Sluneční soustavy v měřítku velikostí - jedná se o jednoduché sloupky s umístěnými modely těles Sluneční soustavy v měřítku; (b) sluneční analemické hodiny - které jsou výbornou a názornou pomůckou nejen pro měření času, ale také souřadnicové systémy, úkazy těles na obloze, vysvětlení principu kalendáře apod.; (c) rovinný model řezu tělesem planety Země - který velmi názorně přiblíží jednotlivé vnitřní vrstvy a struktury Země, jejich vlastnosti včetně poměrných velikostí; (d) model místního poledníku se souřadnými systémy - inovativní didaktická pomůcka názorně představující základní roviny místního souřadného systému, nebeského i geografického souřadného systému.

Součástí souboru pomůcek budou také stálé tabule publicity a přenosné tabule se vzdělávacími a metodickými materiály s informacemi, co lze v areálu nalézt a jak s pomůckami pracovat.

Vlajka SRVybudování souboru nezbytných didaktických pomůcek na pracovišti HCP. Jedná se o soubor Cesta planet: (a) vybudování 10 názorných modelů těles Sluneční soustavy umístěných v areálu a dalšími didaktickými pomůckami vysvětlujícími základní přírodní úkazy; (b) analemické sluneční hodiny (čas, kalendář a základní charakteristiky nejdůležitějších těles Sluneční soustavy).
K dosažení cílů aktivity bude vypracován záměr a metodika jednotlivých didaktických pomůcek a modelů, bude navržena a připravena textová a obrazová dokumentace a připraven ideový návrh modelů. Z hlediska investic je nezbytné vybudování přístupu k expozici (dlážděný chodník), zarovnání terénu, zajištění odvodnění okolního terénu a zajištění vhodného osvětlení (vzdělávací aktivity budou realizovány také ve večerních a nočních hodinách, je nezbytné z hlediska zajištění bezpečnosti účastníků aktivit zajistit přívod elektřiny).

Kvůli účinnějšímu využití metodiky vzdělávaní je řešen přístup do areálu expozice z jižní strany pozemku HCP.

Realizací této aktivity vytvoříme dva druhy vzdělávacích programů v modulu Cesta planet a přípravu a realizaci souboru didaktických modelů pro evaluaci a realizaci inovačních, prakticky zaměřených vzdělávacích programů v rámci inovativního systému vzdělávání u obou partnerů.

 

Aktivita 05 - Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Cesta planet

Vlajka ČRTato aktivita rozšiřuje a zlepšuje nabídku inovativních vzdělávacích programů pro školy a další vzdělávací instituce.

Aktivita zajišťuje evaluaci připravených vzdělávacích programů v praxi při akcích se studenty a žáky, pro něž bude zajištěna doprava ze škol a zpět v rozsahu plánovaného rozpočtu. Na základě připomínek účastníků těchto akcí z řad žáků, studentů, pedagogů i odborných pracovníků a členů projektového týmu dojde k případnému zpracování a zapracování. Budou dokončovány také informační a propagační materiály publicity pro daný modul a jejich distribuce mezi cílové skupiny. Budou připraveny a zhotoveny vzdělávací tabule s prvky povinné publicity.

Připravené finální verze evaluovaných vzdělávacích programů budou nabídnuty školám. V rozsahu daném rozpočtem bude poskytnuta jejich žákům a studentům doprava ze školy k nám a zpět. Předpokládáme, že těchto vzdělávacích akcí se zúčastní také školní kolektivy ze Slovenska (jímž rovněž zajistíme dopravu k nám a zpět).

Významnou částí aktivity budou také doprovodné workshopy a semináře, jejichž cílem je jednak vyškolit pracovníky hvězdáren v realizaci těchto programů, a jednak propagovat a informovat o nových inovativních programech pedagogické pracovníky ze všech druhů školských zařízení, pracovníky zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Vlajka SRObdobně jako u aktivity č. 3 realizuje svou část implementace inovativních vzdělávacích programů HCP samostatně, avšak v úzkém propojení, spolupráci a koordinaci s projektovým týmem VP. Tento organizační přístup je zvolen z důvodů odlišných místních podmínek a instalace didaktických pomůcek v areálu HCP.

Aktivita obsahuje komplexní evaluaci a realizaci vzdělávacích programů modulu Cesta planet za využití souboru didaktických pomůcek Cesta planet v areálu HCP. Své lektory vyškolí v rámci aktivity pořádané v spolupráci s VP. Poté pracovníci provedou evaluaci programů na svém pracovišti, v případě nutnosti promítnou její závěry do finální podoby vzdělávacích programů. HCP využívá připravených metodik a postupů včetně tištěných materiálů ve spolupráci s VP.

Po evaluaci a případných úpravách vzdělávacích programů bude HCP realizovat vzdělávací akce na svém pracovišti pro školní skupiny včetně zajištění jejich dopravy ze školy a zpět včetně skupin žáků a studentů z ČR.

HCP se v této aktivitě aktivně podílí také na přípravě a realizací dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na lektory, pedagogy i žáky a studenty s cílem propagace možností a nových inovativních vzdělávacích programů, podpory přeshraniční spolupráce a zvýšení vzdělanosti vlastních pracovníků.

 

Aktivita 06 - Příprava vzdělávacích programů modul Brána do vesmíru

Vlajka ČRCílem aktivity je připravit veškeré nezbytné materiály včetně metodických podkladů a didaktických pomůcek pro úspěšnou realizaci vzdělávacích programů modulu Brána do vesmíru, a to v souladu s možnostmi a účelem didaktických pomůcek. Tento modul má v případě VP dvě části orientované v prvním případě přímo na astronomii, pozorování a regionální geografii, v druhé části pak na meteorologii.

V modulu Brána do vesmíru části Astronomie budou připraveny celkem 3 inovativní vzdělávací programy. Budou připraveny programy pro žáky základních škol (druhý stupeň), středních škol a ostatní - věkově nerozlišené (především pro zájmovou a mimoškolní vzdělávací činnost). V části Meteorologie budou připraveny 2 inovované vzdělávací programy (pro ZŠ a SŠ).

Klíčovou didaktickou inovativní pomůckou bude vzdělávací a naučná expozice s interaktivními prvky rozdělena na dvě části. První z nich bude umístěna v hale hlavní budovy včetně interaktivních prvků. Jejím účelem je první a základní seznámení s astronomií a ve vybrané části expozice i regionální geografií i aktualitami z astronomie. Inovativní součástí jsou i tématicky orientované 3D modely.

Další část didaktické pomůcky bude umístěna v prostorách historické Ballnerovy hvězdárny. Zde budou prezentovány na konkrétních přístrojích (historických i stávajících) způsoby a metody měření počasí včetně popisů vystavených meteorologických přístrojů. Jedná se o samostatný soubor v podobě skleněných prachotěsných vitrín pro umístění přístrojů s informačními tabulemi a štítky.

Vlajka SRObdobně jako u VP i HCP je cílem aktivity připravit soubor inovativních vzdělávacích programů navázaných na moderní a inovativní široce použitelné didaktické pomůcky. Realizace aktivity vychází z velmi těsné spolupráce partnerů a zvýšení efektivity vynaložených prostředků společnou přípravou. HCP si zajistí pro svoji potřebu výběr podkladů, sestavení textů, úpravu obrázků, výběr modelů apod. Výstupem budou dva připravené vzdělávací inovativní programy pro základní a střední školy.

Základní didaktická inovativní pomůcka v podobě speciální stálé vzdělávací expozice v interiéru budovy bude sloužit k seznámení se základní problematikou astronomie a aktualitami z oboru. Součástí budou také 3D prostorové modely astronomických přístrojů, kosmických sond, vesmírných objektů. Realizace aktivity přinese zásadní zlepšení a inovaci edukačních možností v rámci objektu HCP.

Specifičnost této aktivity na straně HCP je v zásadní nutnosti adaptovat stávající zcela nevyhovující části na moderní inovativní vzdělávací prostory. Z hlediska adaptací prostor je nezbytné vybudování atraktivního, funkčního a zdravotně vhodného vnitřního prostoru přednáškové místnosti, umožňujícího provádění inovativních vzdělávacích pořadů s pomocí multimediální a výpočetní techniky.

Ve vstupních prostorech a prostoru schodiště je plánována instalace 3D modelů kosmické techniky, přístrojů, názorných modelů v kombinaci s velkoplošnými vzdělávacími tabulemi.

 

Aktivita 07 - Evaluace a realizace vzdělávacích programů modulu Brána do vesmíru

Vlajka ČRAktivita zajišťuje evaluaci připravených vzdělávacích programů v praxi při akcích se studenty a žáky při workshopech a soustředěních. Na základě připomínek účastníků těchto akcí z řad žáků, studentů, pedagogů i odborných pracovníků a členů projektového týmu dojde k případnému zpracování a zapracování připomínek do metodiky i obsahu programů.

Významnou částí této aktivity je realizace řady vzdělávacích akcí orientovaných na žáky a studenty, ale i další zájemce o problematiku a mimoškolní vzdělávání. Jedná se nejen o společné akce s jinými aktivitami (závěrečný workshop, workshop „Nové vzdělávací možnosti...“), ale především o specializované akce jakými jsou Putovní seminář, Astrostáže „Společné hvězdné nebe“ a Tematická soustředění, obojí určené především žákům a studentům. Při těchto akcích budou vzdělávací programy evaluovány a případné připomínky zapracovány do materiálů a prezentací.

Z hlediska přeshraničních dopadů vnímáme jako velmi pozitivní jednak výměny studentů a žáků, jejich seznámení s kulturou, historií i přírodními krásami sousedícího regionu na druhé straně hranice, odbourávání jazykových bariér, ale také představení příhraničního regionu s určitého nadhledu astronomie a geografie.

Vlajka SRCílem aktivity je evaluovat a realizovat inovativní vzdělávací programy s využitím nových didaktických pomůcek a především adaptovaných inovativních vzdělávacích prostor v rámci objektu HCP. Díky nim HCP evaluuje standardním postupem (připomínky a konzultace s účastníky, studenty, pedagogy apod.) vzdělávací programy, které pak v podobě finálních vzdělávacích akcí bude realizovat pro školy. Pro skupiny žáků a studentů bude zajištěna doprava do objektu HCP i zpět na školy.

Aktivita také obsahuje přípravu a přínos významné akce projektu s názvem „Význam a prínos inovatívnych metód a možností vzdelávania prostredníctvom vybudovaných expozícií Brány do vesmíru (VPIM)“ s cílem kompletního představení a předání všech nových inovativních vzdělávacích programů a didaktických pomůcek veřejnosti a informování pedagogické veřejnosti.

Velmi specifickou akcí je také realizace astrostáží Společné hvězdné nebe (účastníci z ČR pobývají v SR a naopak) - studijních cest pro studenty příhraničních regionů. Cílem akcí je seznámit studenty s pracovišti partnerů, jejich vzdělávacími programy, dalšími hvězdárnami, kulturními zařízeními, historickými a kulturními tradicemi a geologickými lokalitami. V rámci aktivity realizujeme pozorování hvězdné oblohy, jako i workshop pro účastníky s cílem seznámit je s různými fotografickými technikami a metodami zpracování obrazu. Výsledky jejich práce pak budou zpracovány, vyhodnoceny a nejlepší se dostanou na putovní výstavu, která má svůj vzdělávací a motivační charakter a napomáhá také publicitě projektu a jeho výstupům.

Výstupem aktivity bude putovní výstava fotografií s názvem „Spoznajme sa cez hvezdy“, která bude instalována v prostorách partnerů a dalších vzdělávacích institucí.

 

Aktivita 08 - Experimentem k poznání a spolupráci

Vlajka ČRSpecifičností této aktivity je její velmi silný přeshraniční dopad, cílený především na žáky a studenty z obou zemí. Aktivita je inovativní především ve dvou hlavních aspektech, a to samostatné práci žáků a studentů z obou zemí a řešení praktických, jednoduchých i náročnějších praktických úkolů a úloh nejen z oblasti astronomie a meteorologie. Tento vzdělávací přístup umožňuje zvýšit efektivitu vzdělávání a výuky.

První krokem k realizaci aktivity je návrh, výběr a příprava praktických úkolů, včetně návodů na sestavení jednoduchých měřících přístrojů a jejich ověření v praxi. Dalším důležitým krokem je zajištění publicity a propagace této soutěže s názvem Experimentem k poznání a spolupráci, na níž se budou opět podílet oba partneři intenzivní komunikací se školami, institucemi volnočasových aktivit, ale i přímo jednotlivců. Soutěž je určena pro žáky a studenty příhraničních regionů.

Pro zajištění přípravy a ověření úkolů je nezbytné dovybavit přístrojové vybavení ve formě drobných a nepříliš nákladných přístrojů určených pro využití přímo žáky a studenty. Jedná se o soubor měřících přístrojů astronomie, geodézie a navigace (sextanty), přístroje na měření vybraných prvků počasí a základní astronomické pomůcky, dalekohledy.

Mimo intenzivní komunikace s účastníky a zájemci o soutěž jsou pro zájemce, a na konci aktivity pro úspěšné řešitele, připraveny dva workshopy, zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností pomocí inovativních vzdělávacích metod a postupů s využitím pomůcek a přístrojů.

Poslední klíčovou činností této aktivity je příprava inovativních vzdělávacích a didaktických pomůcek zaměřených na praktická večerní astronomická pozorování a samotnou práci v hlavní kopuli hvězdárny, pracoviště VP. V rámci aktivity bude také připraven inovativní a unikátní otevřený databázový systém s informacemi (textovými, číselnými, obrazovými) pro vybrané pozorovatelné objekty na naší obloze, což umožní žákům a studentům (ale i lektorům) velmi rychlý přístup k potřebným údajům pro nalezení objektu na obloze a také zjištění základních parametrů a vlastností.

Všechny tyto technické a programové inovace budou plně sloužit účastníkům workshopů, ale i dalším účastníkům jiných akcí přeshraniční spolupráce, a budou efektivně napomáhat vzdělávacímu procesu. Vyvinuté systémy informační podpory i metodiky budou také předány HCP k využití na jeho pracovišti.

 

Aktivita 09 - Publicita projektu a aktivit

S ohledem na rozsah a význam aktivit pro další rozvoj a spolupráci, stejně jako udržitelnost projektu, realizují tuto aktivitu oba partneři, a to ve vzájemné úzké spolupráci. Ta se projevuje především ve zpracování a realizaci jednotlivých materiálů publicity, které ve většině případů slouží i jako vzdělávací a metodické materiály. Některé materiály realizuje jen jeden z partnerů s tím, že adekvátní část výtisků poskytne druhému partnerovi, jiné jsou zhotoveny každým partnerem pod stejným názvem, ale akceptují specifika partnerů (ovšem i v tomto případě dochází k výměně materiálů mezi partnery).

Materiály publicity budou distribuovány několika způsoby: přímým předáním účastníkům akcí, partnerům, dodavatelům apod.; cíleným či příležitostným rozesíláním potenciálním uživatelům z cílových skupin, možnost zaslání na vyžádání v tištění podobě.

Kromě toho budou materiály volně k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách projektu tak, aby mohly sloužit svému hlavnímu účelu - metodické pomoci a vzdělávání. S HCP budeme intenzivně spolupracovat i v oblasti výměny tištěných materiálů publicity a jejich efektivní šíření k cílovým skupinám.

Vlajka SRPartner má vypracovanou do určité míry samostatnou strategii publicity, která je však ve značné míře navázána na stejnou aktivitu u VP. Po předchozích dobrých zkušenostech připravuje 2 specifické materiály publicity, které realizuje HCP a VP předává až vytištěné materiály (jedná se o materiály záložky do knih a Klenoty hvězdné oblohy - Hvězdné nebe).

Společným cílem je nejen publicita projektu, ale také jednotlivých jeho aktivit, modulů, akcí apod. Mnohé materiály zároveň slouží jako metodické a vzdělávací, a tím se dostanou k lidem snadněji.

V ostatních úkonech zajištění publicity postupuje a koná obdobně jako partner, zejména komunikuje s místními sdělovacími prostředky, podílí se na tvorbě obsahu webových stránek, zajišťuje publicitu na akcích (info tabule, ústní sdělení, vlajky), instalace stálých tabulí publicity, apod.

 

Aktivita 10 – Webová prezentace projektu

Webová prezentace na samostatné doméně s příponou *.eu bude realizována na bázi uživatelsky upraveného redakčního systému pro jejich správu, navržené grafiky projektu s využitím obou jazyků na principu autora (tedy mateřského či používaného jazyka autora daného příspěvku). Cílem je, aby se tento web stal vyhledávaným místem nejen studenty, ale také pedagogy a pracovníky v oblasti volnočasových aktivit mládeže.

Za aktivitu bude zodpovědný VP, který má v této oblasti značné zkušenosti a možnosti (v této chvíli spravuje 3 weby).

Webová prezentace bude sloužit jako komunikační platforma, veřejně přístupné místo k prezentaci a plné dispozici výstupů projektu v podobě elektronické, zdroj ověřených, spolehlivých, moderních a kvalitních informací, návodů, článků apod. Bude také sloužit jako spojovací uzel pro účastníky soutěže v rámci aktivity 8 - Experimentem k poznání a spolupráci s možností přímé komunikace s metodickým vedoucím soutěže poskytující podporu soutěžícím a dalším zájemcům.

Loga a publicita projektu.mapa webu