Podmínky soutěže


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY soutěže EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI

 1. Tématem soutěže je astronomie a meteorologie.
 2. Účastníkem soutěže je žák základní (7. až 9. ročník) anebo student střední školy.
 3. Registrace do soutěže probíhá prostřednictvím registračního emailu, kde účastník uvede své jméno a příjmení, věk, typ školy kterou studuje a další kontakt. Registrační email: soutez@branadovesmiru.eu, kontaktní osoba Mgr. Radek Kraus.
 4. Datum zahájení je 10. 2. 2014, kdy bude oznámen první soutěžní úkol. Soutěž bude ukončena 31. 10. 2014.
 5. Registrace bude probíhat průběžně.
 6. Počet soutěžních úkolů 5.

 

PODROBNÉ PODMÍNKY

 1. Pořadateli soutěže EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI jsou Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, se sídlem Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí a Krajská hvezdáreň v Žilině, Horný Val č. 20, 010 01 Žilina. Soutěž je realizována v rámci projektu Brána do vesmíru, který byl schválen v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
 2. Soutěž bude probíhat od 10. 2. 2014 do 31. 10. 2014 a bude obsahovat 5 soutěžních úkolů.
 3. Účastníkem soutěže je žák základní anebo student střední školy, který se do soutěže přihlásí.
 4. Pro komunikaci pořadatel – účastník bude užívána elektronická pošta soutez@branadovesmiru.eu, internetové stránky projektu www.branadovesmiru.eu a telefonické spojení +420 571 611 928, +420 571 611 528.
 5. Registrace bude probíhat průběžně, nejpozději týden před koncem soutěže.
 6. Kontaktní osoba pořadatele: Mgr. Radek Kraus.
 7. Účast v soutěži je podmíněna zasláním registračního emailu na emailovou adresu uvedenou v bodě 4.
 8. Vítězem soutěže se stává ten z účastníků, který splní úkoly ze všech kol soutěže a správně vypracuje všechny zadané úkoly, za které celkově obdrží nejvyšší počet soutěžních bodů.
 9. Pořadatel soutěže odmění výherce a další účastníky v pořadí věcnou cenou.
 10. Ze hry jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků.

 

PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Registrace: žadatel o registraci do soutěže uvede v registračním emailu své jméno a příjmení, věk, typ školy a kontakt. Pořadatel poté rozhodne o zařazení do soutěže a potvrdí registraci zasláním emailu. Účastník se přihlašuje sám nebo prostřednictvím zákonného zástupce.
 2. Pořadatel soutěže vyhlašuje soutěžní úkoly z oborů astronomie a meteorologie. Některé z úkolů budou zaměřeny na praktická měření. Z tohoto důvodu si pořadatel vyhrazuje právo upravit tyto úkoly v průběhu jejich realizace podle aktuálního stavu počasí a také vzhledem ke skutečnosti, že předpokládá, že někteří účastníci soutěže se budou přihlašovat v jejím průběhu. Pořadatel si musí počínat tak, aby měli všichni účastníci soutěže možnost úkoly realizovat.
 3. Pořadatel počínaje dnem 10. 2. 2014 zahájí soutěž zveřejněním prvního soutěžního úkolu na www.branadovesmiru.eu, kde uvede přesné znění soutěžního úkolu s metodickou podporou.
 4. Zveřejňování soutěžních úkolů bude probíhat dle potřeby. Poslední úkol bude zveřejněn do konce 20. srpna 2014.
 5. Pořadatel poskytuje soutěžícím metodickou podporu prostřednictvím kontaktní osoby, elektronické pošty, www stránek (možnost příspěvků pod jednotlivými soutěžními úkoly) a telefonu.
 6. Odpovědi na jednotlivé úkoly budou účastníci zasílat prostřednictvím elektronické pošty na adresu soutez@branadovesmiru.eu a běžné pošty na adresu Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí. Přijatou odpověď pořadatel účastníkovi potvrdí.
 7. Hodnocení odevzdaných úkolů provádí pořadatel.
 8. Hodnocení soutěžních úkolů bude probíhat dvoustupňově. První stupeň znamená prosté odevzdání úkolu a bude označeno slovem započteno. Druhý stupeň hodnocení se bude zabývat obsahovou a věcnou stránkou odpovědi: 30 bodů – bezchybná odpověď; 20 bodů – odpověď s drobnými vadami; 10 bodů – odpověď s většími vadami; 0 bodů – zcela chybná odpověď. Přesná specifikace hodnocení bude vždy součástí zadání soutěžního úkolu.
 9. O průběhu a umístění jednotlivých soutěžících bude pořadatel pos končení soutěže informovat na www.branadovesmiru.eu.
 10. Účastník soutěže se zavazuje, že o svých odpovědích v soutěži nebude informovat další soutěžící. Při zjištění takového jednání může pořadatel soutěžícího vyloučit.
 11. Vítězem se stává účastník, který získal nejvyšší počet bodů. O dalším pořadí rozhoduje počet získaných bodů. Pořadatel nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže vyhlásí vítěze a určí další pořadí účastníků soutěže.
 12. Osobní data účastníků budou použity výhradně pro potřeby soutěže.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže i v jejím průběhu. O změnách musí informovat soutěžící.

Mgr. Radek Kraus, vedoucí soutěžeVložit nový příspěvek


mapa webu